Postupak formiranja Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori je u toku.

 

Saradnja civilnog društva i javne uprave je ključna za uspjeh inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u daljem tekstu: (POU).

Države članice inicijative imaju obavezu ko-kreiranja nacionalnih akcionih planova, uz proaktivan i široko inkluzivan postupak saradnje sa građanima i civilnim društvom.

Države članice takođe imaju obavezu identifikovanja foruma (Multi-stakeholder forum) za redovne konsultacije i razmatranje realizacije inicijative POU, odnosno nacionalnih akcionih planova.

U Crnoj Gori Operativni tim je bio formiran u skladu sa Odlukom o obrazovanju i sastavu Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18) i Odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list Crne Gore, broj 93/2021”).

Mandat ovog tijela je istekao.
Nakon konstituisanja 43. Vlade Crne Gore i donošenja nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, shodno utvrđenim organima državne uprave i upravnim oblastima za koje su isti osnovani i usljed isteka mandata Operativnom timu,  neophodno je imenovati novi.

U toku je ispunjavanje uslova za formiranje Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

U susret  pripremi novog Nacionalnog akcionog plana za period 2023- 2025. Ministarstvo javne uprave je pokrenulo konusltacije o sastavu i ulozi OT, sa ciljem da se poboljša strukturirano okruženje za povećano učešće zainteresovanih strana i intenzivniju saradnju između javne uprave i civilnog društva u okviru POU inicijative.

Javni poziv možete pogledati putem linka 
Izvještaj o konsultacijama možete pogedati putem linka 

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu na sjednici održanoj 3. avgusta 2022. godine.