Obaveze iz Nacionalnog akcionog plana 2023- 2024.

Poboljšanje funkcionalnosti portala e-participacija

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Izraditi analizu portala e-participacija u odnosu na komparativna najuspješnija međunarodna iskustva korišćenja e-portala na osnovu koje će se utvrditi razlozi nefunkcionalnosti ove platforme i dati preporuke za njeno unapređenje i širu upotrebu.
Prilagođavanje strukture i sadržaja e-participacije za lakše praćenje javnih rasprava i konsultacija po oblastima te komentara po korisnicima
Razviti naprednije funkcionalnosti statistike o sprovedenim raspravama/konsultacijama u e-participaciji
Testirati nove funkcionalnosti e-participacije na odabrana tri „pilot“ prijedloga zakona ili strategije

 

Unapređenje monitoringa kvaliteta sprovođenja javnih rasprava

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Donijeti novi Poslovnik Vlade Crne Gore
Sprovesti analizu dosadašnje primjene Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, s preporukama za izmjene i dopune radi uklanjanja uočenih nedostataka
Održati obuke o centralnoj kontroli kvaliteta javnih rasprava za sve organe državne uprave
Sprovesti redovne godišnje ankete učesnika javnih rasprava radi ispitivanja njihovog zadovoljstva organizacijom, inkluzivnošću i rezultatima javnih rasprava

 

Bolje informisanje i edukacija javnosti o mogućnostima učešća u kreiranju javnih politika

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Sprovesti nacionalnu kampanju o mogućnostima učešća javnosti (e-participacija i ostali oblici učešća)
Održati radionice o građanskom aktivizmu i mogućnostima učešća građana u procesima odlučivanja za građane
Formirati hub za studente radi praktičnog istraživanja problema koji se mogu pretvoriti u nove javne politike, uz uključivanje i saradnju univerziteta, NVO i istraživačkih centara
Izraditi Izvještaj o uključenosti privrede u proces izrade zakona
Sprovesti informativnu kampanju kroz rad Savjeta za konkurentnost o mogućnostima učešća privatnog sektora u proces kreiranja politika
Sprovesti kampanju informisanja javnosti o mogućnostima učešća u procesu donošenja odluka putem platforme „Skupština Crne Gore e-peticije“

 

Podstaći učešće mladih u sprovođenju zelenih politika

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Izraditi Vodič za osnaživanje mladih u borbi protiv klimatskih promjena
Izraditi Informator za mlade o zaštiti životne sredine
Sprovesti istraživanje o položaju mladih i njihovom aktivizmu u ekoloskim inicjativama/akcijama
Organizovati radionice sa mladima o uključivanju u izradu i primjenu ekoloških politika na lokalnom nivou.

Poboljšati standarde digitalne pristupačnosti za osobe s invaliditetom

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Sprovesti novi ciklus obuka službenika o efikasnoj primjeni standarda digitalne pristupačnosti za osobe s invaliditetom
Unaprijediti platformu za pristup informacijama za slabovide i gluvonijeme osobe
Unaprijediti pristupačnost informacija na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore za slabovide i gluvonijeme osobe

Povećati transparentnost podataka o sadržaju i izvršenju državnog budžeta

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Izraditi Budžet za građane

 

Podsticanje transparentnosti i iskorišćenosti EU fondova

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Sprovesti edukacije o zelenim politikama EU (Zeleni evropski plan)
Organizovanje EU info dana (svakog mjeseca) za male i srednje preduzetnike
Sprovodjenje obuka za apliciranje za EU fondove za MSP
Izrada javne Baze podataka o finansiranim EU projektima u Crnoj Gori

Utvrditi zakonski okvir za zaštitu zviždača

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Donošenje izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije radi uređenja zaštite zviždača

 

Poboljšati kvalitet primjene standarda etike i integriteta u državnoj upravi

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Sprovesti dodatne programe obuka o etici i integritetu za državne službenike
Objavljivati pojedinačne godišnje  izvještaje o sprovođenju planova integriteta

Unaprijediti transparentnost podataka o izvršenju budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS)

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Izraditi smjernice za objavljivanje podataka o trošenju/distribuciji sredstava lokalnih budžeta (uključujući i podatke o poreskom dugu i reprogramu opština)
Sprovesti edukacije o tome kako budžete opština objavljivati u otvorenim podacima s vizuelnom prezentacijom strukture budžeta (budžeti za građane)
Organizovati dodjelu nagrada za dobra i inovativna rješenja i prakse koja se tiču fiskalne transparentnosti u opštinama

 

Poboljšati transparentnost lokalnih parlamenata

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Izraditi analizu pregled postojećeg stanja transparentnosti rada lokalnih parlamenata i pripremiti Smjernice za njihovo unapređenje
Izraditi procjenu potrebnih tehničkih preduslova i finansijskih sredstava za uvođenje javnih sjednica lokalnih parlamenata (putem YouTube kanala ili lokalnih javnih emitera)
Objaviti javni poziv zainteresovanim opštinama za učešće u pilot programu podrške otvorenosti lokalnih parlamenata

 

Promocija otvorenih podataka na lokalnom nivou

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Organizovati „karavan otvorenih podataka“ na lokalnom nivou, u saradnji s privredom i NVO
Organizovati in-house konsultativne sastanke sa rukovodećim kadrovima u JLS o otvorenim podacima
Izrada analize dostupnosti javno istaknutih kontaktnih podataka u organima lokalne samouprave i u DOO čiji je osnivač LSU
Izraditi uputstvo za jedinice lokalne samouprave o otvaranju podataka
Održati radionice za službenike u JLS o otvaranju podataka

 

Unaprijediti informisanost lokalnih službenika o standardima etike i integriteta

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Organizovati obuke na temu integriteta za rukovodeći kadar u JLS i za službenike u JLS

 

Unaprijediti digitalnu pristupačnost web stranica opština

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Izrada preporuke za unapređenje digitalne pristupačnosti (za osobe s invaliditetom) na web stranicama JLS
Sprovesti promociju dobrih praksi i najboljih rješenja digitalne pristupačnosti

 

Ojačati ulogu mjesnih zajednica u neposrednom učešću građana u lokalnom odlučivanju

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Sprovesti analizu o ulozi mjesnih zajednica u neposrednom učešću građana o odlučivanju u Crnoj Gori
Izraditi Smjernice za unapređenje učešća građana i mjesnih zajednica u odlučivanju u  lokalnim samoupravama.
Organizovati dodjelu nagrada za dobra i inovativna rješenja i prakse koja se tiču učešća građana u odlučivanju u lokalnim samoupravama.

 

Unaprijediti e-usluge na lokalnom nivou

 

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Sprovesti anketu sa građanima o e-uslugama
Izraditi analizu potreba za novim e-uslugama na lokalnom nivou
Izraditi platformu za prezentaciju e-usluga na lokalnom nivou
Izraditi pet elektronskih usluga i implementirati ih na platformi za prezentaciju e-usluga na lokalnom nivou

Obaveze iz Nacionalnog akcionog plana 2018- 2020.

NACIONALNI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Nabavka sistema za uspostavljanje NID-a
Izrada konceptualne arhitekture i dizajna Nacionalne šeme identiteta koji se oslanja na jedinstveni NID
Održavanje ekspertskih panela za savjetovanje organa i građana o pitanjima benefita od integracije i dijeljenja podataka, kao i pitanjima kako organi koriste podatke koje prikupljaju i kako sprovode zaštitu ličnih podataka
Izrada i izdavanje jedinstvenog multifunkcijskog elektronskog ID građanima

E- DEMOKRATIJA

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Servis  ‘’E-participacija’’
Servis E- peticije
Standardizacija internet portala jedinica lokalne samouprave
Mjerenje zadovoljstva građana na samom mjestu pružanja usluga i analiza, uz upotrebu odgovarajućih alata
Obezbjeđivanje sistema participacije građana u procesu identifikacije i rješavanja infrastrukturnih problema i na lokalnom i na centralnom nivou
1.1.  Uspostavljanje online aplikacije “Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?” i servisa Online provjere obrasca M4

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
3.1  Izmjene i dopune Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Veće korišćenje portala otvorenih podataka www.data.gov.me
Upotreba otvorenih podataka u cilju podrške start-up biznisima
Razvoj online platforme za podršku MSP
Praćenje Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata  (Službeni list CG, broj 54/18)
Obezbijediti objavljivanje elektronski čitljivih materijala sa sjednice Vlade
Monitoring primjene Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-pristupačnosti
Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama
Izvještaj o sprovođenju Zakona o tajnosti podatka u poslednjih 3 godine

EFIKASNIJA NAPLATA ADMINISTRATIVNIH TAKSI

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Uspostavljanje Nacionalnog sistema za naplatu administrativnih taksi

 

EFIKASNIJE PREUZIMANJE O RJEŠENJA O PLAĆANJU POREZA NA NEPOKRETNOSTI – PILOT PROJEKAT

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Uspostavljanje elektronskog pristupa bazi Rješenja o porezu na nepokretnosti za tekuću godinu

UNAPREĐENJE ANTIKORUPCIJSKIH POLITIKA

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Vizualizacija nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava
Izrada brošure ,,Budžet za građane’’
Izrada komparativne analize/studije o zaštiti zviždača ‘’Slučajevi zviždača’’