Nastavljamo zajedničko kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu

 

Ministarstvo javne uprave, kao koordinator sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori i u skladu sa obavezama koje prostiču iz članstva Crne Gore u ovoj globalnoj inicijativi,  organizovalo je niz sastanaka radi razmatranja dobijenih predloga u toku dosadašnjeg konsultativnog postupka o novom Nacionalnom kacionom planu za sprovođenje POU inicjative u CG.

Razmatrani su predlozi koji se odnose na politike i nadležnosti iz organizacionih jedinica Ministarstva javne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Agencije za sprečavanje korupcije, Uprave za ljudske resurse, Službenog lista Crne Gore, kao i Zajednice opština.

Cilj sastanaka je obezbjeđenje potrebnog kvaliteta novog Nacionalnog akcionog plana i sticanje osjećaja vlasništva kod institucija u odnosu na kasniju realizaciju mjera i aktivnosti, te doprinos poštovanju principa transparentnosti i inkluzivnosti u realizaciji POU inicijative.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije učesnika konsultacija razmatrani su sa fokusom na procjeni njihove praktično-političke sprovodivosti u toku 2023. i 2024. godine.

Prikaz svih predloga dostupan je na sajtu www.otvorenauprava.me, na stranici https://www.otvorenauprava.me/konsultacije/ .

Ministarstvo javne uprave će, u skladu sa POU standardima, objaviti objedinjeni prikaz predloga i dobijenih povratnih informacija od pomenutih institucija.

Postupak izrade nacrta NAP-a podržava međunarodna organizacija NDI koja je, na inicijativu Ministarstva javne uprave, angažovala eksternog konsultanta za pripremu ovog dokumenta.