Vlada Crne Gore usvojila je, na jučerašnjoj sjednici, Akcioni plan pripremljen u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada.
Partnerstvo otvorenih vlada je multilateralna inicijativa koja ima za cilj da bezbijedi konkretnu posvećenost vlada unapređenju transparentnosti, osnaživanju uloge javnosti u procesu donošenja odluka, borbi protiv korupcije i afirmaciji upotrebe novih tehnologija u cilju razvoja demokratije.
Akcioni plan Vlade Crne Gore posvećen je ostvarivanju ciljeva Partnerstva otvorenih vlada, kroz konkretne aktivnosti u sljedećih pet oblasti: poboljšanje javnih usluga, povećanje javnog integriteta, efikasno upravljanje javnim resursima, stvaranje sigurnijih zajednica i povećanje korporativne odgovornosti.
U duhu afirmacije saradnje Vlade i civilnog sektora, kao jednog od osnovnih principa ove multilateralne inicijative, Akcioni plan je priremio Operativni tim, formiran od strane Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta, koji sačinjavaju predstavnici Vlade Crne Gore, kao i predstavnici nevladinih organizacija CDT, MANS, Institut Alternativa i CRNVO.
Osim pripreme i izrade Akcionog plana, Operativni tim je zadužen i za evaluaciju i monitoring nad sprovođenjem mjera iz Akcionog plana, kao i tromjesečno izvještavanje o implementaciji mjera iz AP.
Predstavnici Vlade i civilnog sektora predstaviće Akcioni plan na Godišnjoj konferencija Partnerstava otvorenih vlada koja se održava u periodu od 17-18. aprila u Braziliji, Brazil.
Globalna inicijativa Partnerstvo otvorenih Vlada je pokrenuta od strane predsjednika SAD-a Baraka Obame i predsjednice Brazila Dilme Rusef. Inicijativa ima za cilj da pomogne vladama da budu što transparentnije, efikasnije i odgovornije.
Partnerstvo je formalno počelo sa radom u septembru 2011. godine, kada su osam zemalja osnivača inicijative (Brazil, Indonezija, Meksiko, Norveška, Filipini, Južna Afrika, Velika Britanija i SAD) prihvatile Deklaraciju otvorenih vlada i objavile akcione planove svojih država. Želju da pristupe Partnerstu otvorenih vlada izrazile su još 43 države, čije su vlade posvećene principima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Konvencije UN-a o borbi protiv korupcije i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. Među njima je i Crna Gora.
Da bi postale član POV, zemlje moraju da prihvate Deklaraciju otvorenih vlada, što je Vlada Crne Gore već učinila, i da dostave konkretan Akcioni plan koji je pripremljen u skladu sa principima inicijative, konsultuju civilni sektor za mišljenje, te dostavljaju nezavisna mišljenja o napretku ostvarenom kroz mjere iz Akcionog plana.