Odlukom se obrazuje Operativni tim kojim rukovodi ministar javne uprave, a čiji su članovi predstavnici Kabineta predsjednika Vlade; Kabineta potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku; Generalnog sekretarijata Vlade; sekretari Ministarstva pravde i Ministarstva finansija; predstavnik Privredne komore Crne Gore kao i pet predstavnika nevladinih organizacija čija su područja djelovanja: poboljšanje javnih usluga; povećanje javnog integriteta; efikasnije upravljanje javnim resursima; uspostavljanje sigurnijih zajednica i povećanje odgovornosti kompanija. Imajući u vidu potrebu za unapređenjem koordinacije u vezi sa realizacijom obaveza definisanim članstvom u OGP, a prije svega donošenje godišenjeg Akcionog plana, predloženo je donošenje nove odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu.
U Informaciji je navedeno da, je u cilju, prevazilaženja trenutne situacije, ministarka javne uprave na održanom sastanku sa delegacijom OGP-a, u junu 2018.godine, predočila punu posvećenost Crne Gore ciljevima ove međunarodne inicijative koja podrazumijeva unapređenje transparentnosti javne uprave, jačanja uloge civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika i drugo. Predloženi Plan aktivnosti podrazumijeva održavanje više sastanaka Operativnog tima sa ciljem izrade Akcionog plana i usvajanje Akcionog plana do kraja ove godine.
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE