Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu[1] poziva zainteresovanu javnost na javne konsultacije na temu mjera i aktivnosti II Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Javne konsultacije održaće se u utorak, 9. juna 2015. godine u Sali za sjednice u staroj zgradi Vlade (Ulica Jovana Tomaševića bb), sa početkom u 12:00 sati.

Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu usvojio je na VII sjednici održanoj 28. maja 2015. godine prvu verziju Nacrta Akcionog plana. Dokument možete pronaći na interent portalu Vlade Crne Gore u dijelu Partnerstvo za otvorenu upravu (pristup sa glavne strane) ili na sljedećoj internet adresi: http://www.gsv.gov.me/sekretarijat/ogp.

Riječ je o polaznom dokumentu o čijem se sadržaju saglasio Operativni tim. Konačna verzija Nacrta Akcionog plana će, kroz niz javnih konsultacija na kojima se očekuju sugestije zainteresovanih subjekata, biti usvojena od strane Operativnog tima kako bi zatim kao Predlog Akcionog plana bio predložen Vladi na usvajanje.

Partnerstvo otvorenih uprava (Open Government Partnership) je dobrovoljna međunarodna inicijativa administrirana u Sjedinjenim Američkim Državama koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz čvrste obaveze državnih institucija u promociji transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u poboljšanju javnih usluga koje država pruža građanima.

OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU

 

 


[1] Naziv međunarodne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada u Crnoj Gori je promijenjen na 114. sjednici Vlade, održanoj 4. juna 2015. godine, u Partnerstvo za otvorenu upravu. Obrazloženje razloga promjene naziva nalazi se u Izvještaju Operativnog tima za period od 1. januara do 31. marta 2015.g. na internet adresi: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=204471&rType=2