Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15) i ponovljenog Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje 1 predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima za područje „Povećanje javnog integriteta“ broj 14- 1017/11, od 20. jula 2015. godine, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, za područje „Povećanje javnog integriteta“.
U propisanom roku pristigao je samo jedan prijedlog, koji je bio u skladu sa Javnim pozivom, tako da se na ovoj listi nalazi samo jedan kandidat.
Podsjećamo da je 15. jula o.g. objavljena Lista kandidata/kandidatkinja za ostale četiri od pet oblasti Partnerstva za otvorenu upravu, i to: 1-Poboljšanje javnih usluga3-Efikasnije upravljanje javnim resursima4-Uspostavljanje sigurnijih zajednica i 5-Povećanje odgovornosti kompanija, dok za područje 2 -Povećanje javnog integriteta, tada nije bilo predloženih kandidata/kandidatkinja, pa je za ovu oblast postupak predlaganja ponovljen.

IZ KANCELARIJE ZA SARADNJU S
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA