U toku su aktivnosti na pripremi inoviranog Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada.

Partnerstvo otvorenih Vlada (u daljem tekstu: POV) ima za cilj da pomogne vladama da budu što transparentnije, efikasnije i pouzdanije — sa institucijama koje osposobljavaju i motivišu ljude da reaguju. Da bi postale član POV, zemlje su morale da prihvate Deklaraciju Otvorenih Vlada, i dostave konkretan Akcioni plan koji je pripremljen u skladu sa principima otvorene vlade, odnosno da konsultuju građane za njihovo mišljenje, te da dostavljaju nezavisna mišljenja o njihovom napretku. Osnovni principi kojim se treba voditi prilikom razvijanja konkretnih obaveza kroz Akcioni plan jesu: transparentnost, uključivanje građana u procese donošenja odluka, odgovornost i razvoj tehnologije i inovacija.

Generalno, Akcioni plan je posvećen unapređenju 5 oblasti:

  • Poboljšanju javnih usluga – uključuje usluge zdravstva, obrazovanja, sudskog zakonodavstva, vode, struje, telekomunikacija i drugih bitnih oblasti.
  • Povećavanju javnog integriteta – uključuje mjere koje se odnose na korupciju, pristup informacijama, kampanje za finansijske reforme i slobodu medija i građana;
  • Efikasno upravljanje javnim resursima – uključuje budžet, prirodne resurse i međunarodne pomoći;
  • Stvaranju sigurnijih zajednica – uključuje sigurnost građana, prijetnje okolini, ekološke prijetnje;
  • Povećanju korporativne odgovornosti – mjere koje se odnose na društveno odgovorno poslovanje u vezi pitanja kao što su okolina, borba protiv korupcije, zaštita potrošača, i angažovanje zajednice.

Ovim putem, pozivaju se svi zainteresovani da dostavite konkretne mjere, sugestije i preporuke za koje smatraju da trebaju biti dio Akcionog plana.

Novi rok za dostavljanje mjera je petak 29. mart 2013. godine.

Mjere je potrebno dostaviti u sljedećoj formi: naziv, kratak opis aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju realizacije mjere, odgovorne institucije. Prijedloge je potrebno dostaviti na mail: sladjana.pavlovic@mif.gov.me.

Prethodni Akcioni plan moguće je preuzeti ovdje.