U skladu sa odredbom člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj: 41/18), Ministarstvo javne uprave daje na

JAVNU RASPRAVU
Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024.

 i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, privrednim društvima, preduzetnicima, nezavisnim i regulatornim tijelima, pravnim i fizičkim licima koja vrše javna ovlašćenja, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama (zainteresovani subjekti) da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u pripremi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024. (u daljem tekstu: NAP).

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave https://www.gov.me/mju.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt NAP-a mogu dostaviti na e-mail adrese: ana.gojkovic@mju.gov.me i info@otvorenauprava.me.

Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija vrši se na obrascu 4 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) koji možete preuzeti ovdje

Ministarstvo javne uprave će održati okrugli sto o tekstu Nacrta NAP-a 2023- 2024. o čijem će datumu i mjestu održavanja zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva javne upravehttps://www.gov.me/mju .

Službenica zadužena za davanje informacija o postupku javne rasprave je Ana Gojković kontakt: ana.gojkovic@mju.gov.me.

Organizaciona jedinica koja je zadužena za pripremu dokumenta: Direkcija za inovacije i otvorenost javne uprave

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024.
Program javne rasprave

Obrazloženje:
Na osnovu analize rezultata sprovedenih konsultacija sa zainteresovanom javnošću te uvažavajući preporuke iz Prelaznog izvještaja Mehanizma nezavisnog izvještavanja (IRM) o rezultatima primjene Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu 2018-2020, Ministarstvo javne uprave pripremilo je predlog tematskih prioriteta i obaveza/mjera za novi Nacionalni akcioni plan (NAP). Kod izrade predloga prioriteta i mjera za novi NAP, vodilo se računa o Smjernicama inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP-Open Government Partnership) za izradu NAP, a primarno u odnosu na povezanost predloženih prioriteta i mjera s principima transparentnosti, javne odgovornosti i učešća javnosti, kao i usklađenost sa karakteristikama SMART ciljeva.

Sadržaj Nacrta NAP-a je usmjeren na sljedeće tematske prioritete:
1. Učešće građana
2.Otvoreni podaci i slobodan pristup informacijama
3. Fiskalna transparentnost
4.Jačanje integriteta i javne odgovornosti u borbi protiv korupcije
5.Otvorenost lokalnih samouprava

Ko-kreiranje ove javne politike predstavlja priliku da se afirmišu nove ideje te predlozi  oblasti i aktivnosti kojima će biti ostvaren doprinos prioritetima i težnjama građana u odnosu sa donosiocima odluka, korišćenju moći novih tehnologija kako bi javna uprava bila efikasnija i odgovornija, te koje će doprinijeti održivoj i inkluzivnijoj zajednici, kao i boljoj saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva i poslovnog sektora.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih subjekata se razmatraju sa fokusom na identifikovanje obaveza i procjeni njihove praktično-političke sprovodivosti u skladu sa potrebama ciljnih grupa.

Dokumenta