Operativni tim Partnerstva otvorenih Vlada odlučio je na IV sjednici održanoj u srijedu, 18. marta 2015. godine, da do kraja marta pripremi radnu verziju II Akcionog plana prema predlozima članova Operativnog tima, kako bi tokom aprila bilo organizovano više odvojenih sastanaka u okviru javnih konsultacija sa sa zainteresovanim predstavnicima društva poput akademske zajednice, poslodavaca i sindikata, medija itd. Na sjednici su, u okviru aktivnosti na izradi II akcionog plana definisani tehnički parametri razmjene ideja i informacija. Operativni tim je usvojio raspored budućeg rada na osnovu kojeg bi do kraja aprila trebalo okončati proces javnih konsultacija, kako bi tokom maja bila okončana izrada II Akcionog plana koji bi Vlada trebalo da usvoji do kraja juna.
Na sjednici je u okviru priprema II Akcionog plana prepoznato više mjera i aktivnosti koje su kao prioritete prepoznali i članovi Operativnog tima iz Vlade i iz nevladinog sektora i to onih koje se tiču prije svega transparentnosti rada državnih organa i poštovanja propisa.
Koordinator i članovi Operaivnog tima zaduženi za komunikaciju sa Sekretarijatom Partnerstva otvorenih vlada informisali su Operativni tim o dosadašnjoj razmjeni mišljenja pri čemu je posebno naglašeno da je Sekretarijat tokom komunikacije iskazao u više navrata zadovoljstvo efikasnim pristupom Operativnog tima i stavio se Operativnom timu Crne Gore na raspolaganje za svaku pomoć u koncipiranju II Akcionog plana i radu Operativnog tima uopšte.
Opertivni tim je upoznat sa dopisom člana Operativnog tima koga je delegiralo „Udruženje priređivača igara na sreću – UPIS“ prof. dr Blagote Mitrića upućenim u utorak, 17. marta 2015. godine kasno popodne koordinatoru Operativnog tima. U dopisu je član Operativnog tima Prof. dr Blagota Mitrić naveo da ubuduće ne želi da učestvuje u radu Operativnog tima pri čemu je kao razloge naveo izjave člana Operativnog tima koga je delegirala nevladina organizacija „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS“ Vuka Maraša koje smatra uvredljivim kao i odsustvo reagovanja koordinatora Operativnog tima koje je očekivao.
Koordinator Operativnog tima je konstatovao da dopis člana Operativnog tima prof. dr Blagote Mitrića, upućen elektronskom poštom, nema potrebnu formu ostavke na članstvo u Operativnom timu i da stoga ne može sa formalne strane biti tretiran od strane Operativnog tima kao ostavka na članstvo. S tim u vezi prisustvo predstavnika nevladine organizacije „Udruženje priređivača igara na sreću – UPIS“ Marka Piletića na IV sjednici tretirano je kao Poslovnikom o radu Operativnog tima utvrđena zamjena odsutnog člana Operativnog tima. Dva člana Operativnog tima iz nevladinog sektora izjasnila su se protiv ovakvog tretmana predstavnika nevladine organizacije „Udruženje priređivača igara na sreću – UPIS“, smatrajući da dopis člana Operativnog tima prof. dr Blagote Mitrića treba tretirati kao ostavku, dok su dva člana Operativnog tima iz nevladinog sektora u vezi sa ovim pitanjem bila uzdržana.
Operativni tim je razmotrio dopise nevladinih organizacija „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS“ i „Udruženje priređivača igara na sreću – UPIS“ upućene koordinatoru i članovima Operativnog tima u vezi sa odnosima i međusobnim percepcijama tih organizacija. Operativni tim je odbacio zahtjeve obiju nevladinih organizacija uz obrazloženje koordinatora Operativnog tima da zahtjevi izlaze iz mandata i osnovnog zadatka Operativnog tima. Koordinator je ocijenio da je Operativni tim izgubio dosta vremena baveći se odnosom tih dviju nevladinih organizacija koji nema direktne veze sa radom Operativnog tima i s tim u vezi upozorio da polemike o odnosima pojedinih članova Operativnog tima smatra okončanim kao i da na narednim sjednicama neće dopustiti skretanje sa osnovnog zadatka Operativnog tima – izrade II Akcionog plana Partnerstva otvorenih vlada.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA OTVORENIH VLADA