Operativni tim Partnerstva otvorenih Vlada odlučio je na V sjednici održanoj u ponedjeljak, 30. marta 2015. godine, da prioriteti mjera i aktivnosti II Akcionog plana, čija izrada je u toku, budu oblasti daljeg unapređenja transparentnosti rada državnih organa, trošenja sredstava iz kapitalnog budžeta, primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i rada e-uprave. Na sjednici je zaključeno da Operativni tim prilikom izrade II Akcionog plana zatraži od pojedinih državnih organa informacije o planovima i aktivnostima u vezi sa pomenutim prioritetima kako bi II Akcioni plan bio u što je moguće većoj mjeri usaglašen sa njihovim postojećim i planiranim aktivnostima.
Članovi Operativnog tima su se saglasili da sadašnja legislativa formalno ograničava njegove aktivnosti u smjeru pravosudne i zakonodavne vlasti kao i lokalnih samouprava te je u vezi sa tim zaključeno da Operativni tim prepoznaje potrebu uključenja svih segmenata društva u izradu II Akcionog plana u skladu sa duhom globalne inicijative Partnerstvo otvrorenih vlada.
Na sjednici je utvrđeno da javne konsultacije o II Akcionom planu, koje bi trebalo da budu održane tokom aprila, uključe predstavnike akademske i biznis zajednice, nevladinog sektora i medija kao i građane.
Koordinator informisao Operativni tim da je od nevladine organizacije Udruženje priređivača igara na sreću dobio 25. marta 2015. godine dopis kojim je informisan da je ta nevladina organizacija službenim dopisom upućenim Kancelariji za saradnju s nevladinim organizacijama opozvala Prof. dr Blagotu Mitrića iz rada Operativnog tima te da je kao koordinator s tim u vezi zatražio od Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama da u najkraćem mogućem roku službeno informiše koordinatora Operativnog tima o promjenama i o preduzetim mjerama iz svoje nadležnosti. Zaključeno je da se do dobijanja službenog određenja Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Operativni tim smatra kompletnim u imenovanom sastavu.
Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada saglasio se konsenzusom o osnovama sadržine Izvještaja o radu koji na kraju prvog kvartala 2015. godine Operativni tim treba da podnese Vladi.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA OTVORENIH VLADA