Konferencija ”e-Demokratija-građani, kreatori javnih politika” održana je danas u okviru nedjelje obilježavanja Partnerstva za otvorenu upravu “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana“, u organizaciji Ministarstva javne uprave i u saradnji sa UNDP-om.

„Zadovoljstvo mi je da otvorim nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu koja se po prvi put organizuje u Crnoj Gori pod motom „Globalni poziv za akciju – uprava u službi građana“ i konferenciju čiji naziv ”e-Demokratija – građani, kreatori javnih politika” predstavlja važan dio misije Ministarstva javne uprave, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović otvarajući Konferenciju.

„Participativna demokratija je proces kolektivnog donošenja odluka, koji treba da osnaži i motiviše građani da uređuju javni život i da se uključuju u sva ona pitanja koja se tiču njihovih građanskih prava. Posebno je važno da kreiramo normativni i institucionalni okvir za dobru upravu u kojoj je građanin na prvom mjestu i aktivni učesnik u kreiranju javnih politika. U kojoj transparentnost nije ekskluzivitet i volja pojedinca, već ključni princip rada javne uprave“, istakla je Pribilović

Ona je kazala da je važno da, ne samo da afirmišemo principe Partnerstva za otvorenu upravu, već pozovemo građane da budu agilni i revnosni učesnici javnih konsultacija, koje treba da povezuju građane, javnu upravu i donosioce odluka i pomognu javnoj upravi da bolje sagleda određena zakonska rješenja, strateška dokumenta, a građani da ostvare uticaj i dobiju prostor da promovišu i zastupaju svoje građanske interese.

Na konferenciji je predstavljen i prezentaciono i funkcionalno unaprijeđen servis e-Participacija, a koji tiče u javnim raspravama na strateška i zakonska dokumenta koja Vlada, a koji počinje sa radom 18. marta:

„Cilj izrade novih funkcija servisa e-participacija je intenziviranje kvantifikacije i kvaliteta komunikacije organa uprave, građana i zainteresovane javnosti tokom izrade akata javne politike, na pojednostavljen i pragmatičan način“, kazala je savjetnica u Ministarstvu javne uprave, Marija Janković.

Savjetnica u Ministarstvu javne uprave, Milica Vučinić, predstavljajući unaprijeđen sistem eParticipacija – sistem za elektronske javne rasprave, kazala da sistem objezbjeđuje proaktivno učešće građana u društvenim procesima i donošenju odluka bitnih za njihov život i život društvene zajednice. „Putem ovog servisa građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata i mogu iznositi mišljenja i stavove u javnim raspravama.To je jedan od najneophodnijih i najvažnijih uslova demokratije i civilnog društva i na ovaj način se obezbjeđuje kvalitetniji kontakt između građana i predstavnika vlasti elektronskim putem“, kazala je Vučinić.

Na panelu “Građani – kreatori javnih politika” posvećenom razmjeni iskustva o reformi standarda i modernizaciji mehanizama učešća građana u procesu kreiranja javnih politika govorili su v.d. generalna direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO u Ministarstvu javne uprave, Marija Hajduković, lider DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija u Crnoj Gori”, dr Igor Vidačak, zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak, konsultantkinja Marina Vujačić.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave sa civilnim društvom i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi www.otvorenauprava.me

Video: Izlaganje ministarke javne uprave Suzana Pribilovic – Konferencija -e-Demokratija – gradjani, kreatori javnih politika

Video: Konferencija -e-Demokratija – gradjani, kreatori javnih politika-KADROVI