Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, predsjedavala je drugom sjednicom Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), na kojoj je razmatrana radna verzija nacrta Akcionog plana po relevantnim oblastima.

Na sastanku su dogovorene i aktivnosti u cilju inoviranja predloga aktivnosti, te uključivanja javnosti kroz javne rasprave i dodatne konsultacije.

Akcioni plan sadržai mjere i aktivnosti u oblasti pružanja javnih usluga, učešće javnosti, fiskalna transparentnost, integritet javne uprave, pristup informacijama, otvoreni podaci i dr. Crna Gora do kraja godine treba da izradi akcioni plan koji je najvažnija komponenta učešća jedne države u inicijativi OGP.

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Akcionog plana ima novi Operativni tim koji čine predstavnici Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora, dok predstavnici UNDP u Crnoj Gori pružaju ekspertsku podršku izradi Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE