Okrugli sto o NAP-u (1)

Okrugli sto povodom javne rasprave o tekstu  Nacrta Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024, održan je danas.

„Cilj Partnerstva za otvorenu upravu ko-kreacija, odnosno zajednički rad na vrijednostima koje dijelimo i koje treba da transformišu način na koje vlada služe svojim građanima. Proces ko-kreiranja nacionalnih akcionih planova je faza učešća u globalnoj inicjativi koja najviše odražava stepen političke volje, opredjeljenja zemlje da da svoj puni doprinos u primjeni standarda otvorene uprave i saradnje sa drugim sektorima i građanima. Zato je naš cilj bio da Akcioni pan bude proizvod vrlo inkluzivnih, širokih konsultacija kako bi se definisale obaveze i aktivnosti prema potrebama građana i različitih ciljnih grupa. I danas, sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo sprovedenim aktivnostima do sada,  to i postigli“, kazao je državni sekretar Agron Camaj.

On je kazao da se kroz Akcioni plan planira odgovoriti na niz socijalnih, političkih i ekonomskih izazova koji imaju važan uticaj na kvalitet sprovođenja reformi u procesu pristupanja Crne Gore EU. Ti se izazovi odnose, između ostalog, na još uvijek nedovoljno učešće javnosti u postupcima kreiranja javnih politika, nisko povjerenje građana u rad institucija, neujednačenu praksu proaktivne objave otvorenih podataka javnog sektora odnosno pridržavanja standarda slobodnog pristupa informacijama te integriteta i javne odgovornosti kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

„Reforme koje se predlažu ovim akcionim planom idu u smjeru jačanja sposobnosti javne uprave za razvoj partnerstva s civilnim društvom i ostalim akterima u odgovoru na te izazove, te su komplementarne mjerama i obavezama koje se ističu u nizu drugih strateških dokumenata“, istakao je Camaj.

Maka Meshveliani, rezidentna programska menadžerka, NDI je kazala da Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja unapređenje praksi i transparentnosti na centralnom i lokalnom nivou kroz saradnju sa civilnim sektorom.

Ona je ukazala i na novu mogućnost izmjene i dopune Akcionog plana već u prvoj godini implementacije i pozvala  da se navedeno uzme u obzir prilikom monitoringa, kako bi se kvalitet sadržaja Akcionog plana kontinuirano unapređivao.

V.d. generalne direktorice za inovacije, inkluzivnost i otvorenost javne uprave, Lidija Ljumović kazala je da na osnovu analize rezultata sprovedenih konsultacija sa zainteresovanom javnošću, te uvažavajući preporuke iz Prelaznog izvještaja Mehanizma nezavisnog izvještavanja OGP-a o rezultatima primjene pretodnog Nacionalnog akcionog plana, Ministarstvo javne uprave je pripremilo predlog tematskih prioriteta i obaveza/mjera za novi Nacionalni akcioni plan.

„Kod izrade predloga prioriteta i mjera za novi NAP, vodilo se računa o Smjernicama inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, a prije svega u odnosu na povezanost predloženih prioriteta i mjera s principima transparentnosti, javne odgovornosti i učešća javnosti. U obzir smo uzeli neke od važnih preporuka koje je IRM predložio za novi NAP. To se posebno odnosi na promovisanje daljnje institucionalizacije i korišćenja novih mehanizama konsultovanja i učešća građana, jačanje tranparentnosti javne, budžetske potrošnje te kontrole i participacije javnosti u monitoringu izvršenja budžeta, poboljšanje efektivne primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama“, kazala je Ljumović.

Još jednom je pozvala sve zainteresovane da se uključe i daju svoj doprinos kroz konkretne predloge dok traje javna rasprava, odnosno do 28. novembra 2022. godine.