Konsultativni sastanak o mjerama iz Nacrta nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) u Crnoj Gori za period 2018-2020 održan je danas u organizaciji Ministarstva javne uprave i UNDP-a.

„Nacionalni akcioni plan treba da bude i dokument koji će da doprinese unapređenju transparentnosti i kvaliteta javnih usluga. Nastojali smo da aktivnosti koje smo predložili budu konkretne realne i finansijski održive. U tom smislu, poseban segment predstavljaju aktivnostii u oblasti elektronske uprae, jer reforme javne uprave treba da prati i razvoj eUprave i digitalizacije“, kazao je Goran Jovetić, državni sekretar u MJU. On je istakao da dokument nije sam po sebi cilj, već njegova kvalitetna implementacija i zato treba u kontinuitetu koristiti prilike za dodatnu dodatne konsultacije sa građanima i zainteresovanim javnostima, kazao Jovetić.

Tomica Paović, šef Sektora za demokratsko upravljanje i Sektora za ekonomiju i životnu sredinu u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori, je ukazao da je UNDP dugogodišnji partner Vlade Crne Gore u projektima kojima se unapređuje transparentnost javne uprave, te da pruža podršku MJU na planu izrade novog Akcionog plana OGP. Paović je podsjetio na projekat „Budi odgovoran“ koji su zajednički realizovali Vlada Crne Gore i UNDP, a u kojem su građani imali aktivnu ulogu.

Na sastanku je razgovarano o uspostavljanje Nacionalnog identifikacionog dokumenta (NID) koji će korisnicima (građanima, privredi) omogućiti siguran i jednostavan pristup uslugama koje se pružaju elektronskim putem. Bojana Bajić, načelnica Direkcije za elektronske registre, je kazala da je cilj NID-a da se uspostavi elektronska identifikacija koja bi preneseno značila da se „ponovo rodimo“. To je dokument koji bi omogućivao digitalnu identifikaciji u različitim oblastima (zdravstvena knjižica, lična karta, socijalna karat i dr.).

Takođe, bilo je riječi i o E demokratiji, odnosno tehnički unaprijeđenoj podstranici eParticipacija, o kojem je govorila Mirjana Begović, načelnica Direkcije za modernizaciju i informatizaciju državne uprave. Ona je kazala da je eParticipacija u potpunoj korelaciji sa elektronskom demokratijom – eDemokratija. Begović je predstavila tehičke inovacije podstranice eParticipacija, koja treba da doprinese većoj transparentnosti procesa javnih rasprava, ali i postojeće usluge. Ona je ukazala na nezainteresovanost građana za učešće u javnim raspravama putem ovog kanala, te da u narednom periodu u saradnji sa nevladinim organizacijam treba raditi na što boljoj promociji.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Akcioni plan sadrži mjere i aktivnosti u oblasti pružanja javnih usluga, učešća javnosti, fiskalne transparentnosti, integriteta javne uprave, pristupa informacijama, otvorenih podataka i dr. Crna Gora do kraja godine treba da izradi Akcioni plan koji je najvažnija komponenta učešća jedne države u inicijativi OGP.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE