Načelnica Direkcije za inovacije i otvorenost javne uprave i OGP National Point of Contact, Marija Janković, učestvovala je na OGP Western Balkans Community Dialogue sastanku koji organizuje ReSPA, u Rimu, 13. i 14. oktobra 2022.

“Način upravljanja otvorenim podacima je indikator otvorenosti javne uprave i na državnom i na lokalnom nivou. Ova oblast je jedna od stubova digitalne transformacije i ukupne reforme koju sprovodimo, jer omogućava kreiranje politika zasnovano na dokazima, te otvara velike mogućnosti za stvaranje novih vrijednosti i proizvoda od strane njihovih korisnika.”

Janković je predstavila normativni i institucionalni okvir za upravljanje otvorenim podacima u Crnoj Gori, kao i ostvarene rezultate u prethodnom periodu.
“Novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu sadržaće mjere i aktivnosti koje se odnose na otvorene podatke, u cilju daljeg unapređenja i usklađivanja sa EU standardima u ovoj oblasti.

Sastanak se organizuje kao prateći događaj regionalnog sastanka OGP Europe 2022. koji je održan prethodna dva dana u Rimu.