Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18) i Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, broj 01-006/18-2887 od 29. juna 2018. godine, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), Ministarstvo javne uprave objavljuje Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, po odgovarajućim područjima djelovanja sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile u skladu sa Javnim pozivom.

Prilikom utvrđivanja Liste, konstatovano je da je u roku pristiglo 14 prijedloga i da je 11 prijedloga bilo u skladu sa Javnim pozivom.

Ukupno je za 5 oblasti predložena 1 kandidatkinja i to za oblast 2. povećanje javnog integriteta:

Za područja:
1- Poboljšanje javnih usluga,
3- Efikasnije upravljanje javnim resursima
4- Uspostavljanje sigurnijih zajednica i
5- Povećanje odgovornosti kompanija

nije bilo predloga, pa će za ove oblasti biti objavljen Dopunski javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 4 (četiri) predstavnika/-ce za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu možete preuzeti OVDJE.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE