Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-717/3, od 24. aprila 2014. godine i Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama, broj 14-550, objavljenog 4. decembra 2014. godine, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, shodno članu 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Podsjećamo da su javnim pozivom traženi kandidati/kandidatkinje za pet područja djelovanja, ali za dva područja: a) Uspostavljanje sigurnijih zajednica i b) Povećanje odgovornosti kompanija, nije bilo predloga koji su ispunjavali uslove propisane Javnim pozivom, tako da će za ove dvije oblasti biti obnovljen postupak predlaganja kandidata.

Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada možete preuzeti ovdje.

IZ KANCELARIJE ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA