Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15) i Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje 5 predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, broj 14-1017/2, od 1. jula 2015. godine, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, po odgovarajućim područjima djelovanja sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile u skladu sa Javnim pozivom.
Prilikom utvrđivanja Liste, konstatovano je da je u roku pristiglo 46 prijedloga, da je 19 prijedloga bilo u skladu sa Javnim pozivom, dok 27 nije ispunjavalo uslove definisane pozivom (npr. nije dostavljen predlog nevladine organizacije, područje djelovanja iz Poziva nije prepoznato u ciljevima i djelatnostima organizacije utvrđenim odlukom o osnivanju i statutom, nije dostavljeno rješenje o upisu u registar u skladu sa Zakonom o NVO, nije dostavljen osnivački akt ili statut, nije dostavljena potpuna dokumentacija za kandidata, nije navedeno područje djelovanja za koje se kandidat predlaže i sl.).
Ukupno je za 4 oblasti predloženo 6 kandidata/kandidatkinja, ali 2 kandidata nijesu uvrštena na Listu jer za njih nije dostavljena potpuna dokumentacija, odnosno nije dostavljen predlog sa navođenjem oblasti za kandidata, mada je Javnim pozivom precizirano “Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za članstvo u Operativnom timu i to samo za jednu oblast.“ Zbog navedenog, na Listi su 4 kandidata/kandidatkinje za četiri od pet oblasti, i to:
1- Poboljšanje javnih usluga, 
3- Efikasnije upravljanje javnim resursima
4- Uspostavljanje sigurnijih zajednica i 
5- Povećanje odgovornosti kompanija. 
Za područje 2 -Povećanje javnog integriteta, nije bilo predloga, pa će biti potrebno da se za ovu oblast obnovi postupak predlaganja kandidata.
Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu možete preuzeti ovdje.
IZ KANCELARIJE ZA SARADNJU S
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA