Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-717/3, od 24. aprila 2014. godine i Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama, broj 14-550, objavljenog 4. decembra 2014. godine, a shodno članu 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavila je 17. decembra o.g, Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile i istu, uz ostalu dokumentaciju proslijedila koordinatoru Operativnog tima na dalji postupak.
Prilikom utvrđivanja Liste, konstatovano je da je u roku pristiglo 29 prijedloga, da je 13 prijedloga bilo u skladu sa Javnim pozivom, dok 16 nije ispunjavalo uslove definisane pozivom (npr. područje djelovanja iz Poziva nije prepoznato u ciljevima i djelatnostima organizacije utvrđenim odlukom o osnivanju i statutom, nije dostavljeno rješenje o upisu u registar u skladu sa Zakonom o NVO, nije dostavljena dokumentacija za kandidata, kandidat predložen bez navođenja područja djelovanja za koje se predlaže ili je predožen za više oblasti i sl.)
Za pomenuti tim predloženo je 7 kandidata/kandidatkinja, ali za tri kandidata predlagači nijesu precizno naveli-odredili područje djelovanja za koje predlažu kandidate, ili su predložili kandidata za više područja, što je ocijenjeno nesaglasnim sa Javnim pozivom, zbog čega se na objavljenoj Listi našlo 4 kandidata/kandidatkinje i to za tri od pet oblasti: 1-Poboljšanje javnih usluga, 2-Povećanje javnog integriteta i 3- Efikasnije upravljanje javnim resursima.
Kako za dva područja: a) Uspostavljanje sigurnijih zajednica i b) Povećanje odgovornosti kompanija, nije bilo predloga koji su ispunjavali uslove propisane Javnim pozivom, to je predloženo da se za ove dvije oblasti obnovi postupak predlaganja kandidata/kandidatkinja.
Nakon objavljivanja Liste, generalnom sekretaru Vlade Crne Gore, koordinatoru Operativnog tima i Kancelariji za saradnju s NVO, dva učesnika u postupku predlaganja kandidata za pomenuti tim, NVO „MANS“ i NVO UPIS, dostavili su prigovor, odnosno žalbu zbog činjenice da se njihovi kandidati nijesu našli na listi. Razlog za neuvrštavanje kandidata ove dvije NVO bio je što je NVO „UPIS” predložila kandidata ne precizirajući konkretno područje djelovanja za koje ga predlaže, a NVO „MANS” je predložila kandidata za tri područja. Razmatrajući navode prigovora i žalbe, konstatovano je da Javnim pozivom nije izričito navedeno da se kandidat predlaže samo za jedno područje djelovanja, mada to proizilazi iz kriterijuma propisanih pozivom, zbog čega je ostalih 26 predlagača svoje kandidate predložilo upravo za jedno područje djelovanja u kome i NVO i kandidat ispunjavaju uslove Poziva.
Međutim, polazeći od potrebe konstituisanja Operativnog tima u što kraćem roku, a imajući u vidu činjenicu da je NVO „MANS” predložila kandidata, pored druga dva, i za područje: Uspostavljanje sigurnijih zajednica, za koje i organizacija i kandidat ispunjavaju uslove, a NVO „UPIS” u žalbi naglašava da prema ciljevima utvrđenim Odlukom o osnivanju, te realizovanim projektima, ta organizacija ispunjava uslove za područje: Povećanje odgovornosti kompanija, kao i njihov kandidat, koordinator Operativnog tima je, nakon konsultacija obavljenih u Generalnom sekretarijatu Vlade, te uvida u dokumentaciju, ocijenio da ove kandidature treba tretirati kao saglasne Javnom pozivu i sve kandidate uvrstiti u Listu.
U skladu sa navedenim, utvrđena je Korigovana lista sa svih 7 kandidata koju možete preuzeti ovdje.
IZ KANCELARIJE ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA