Vlada je danas donijela Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore 2018- 2020, koji je izradio operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), koji čine koji čine predstavnici državnih organa i NVO sektora.

Izrada Nacionalnog akcionog plana je najvažnija komponenta učešća države u ovoj inicijativi, jer predstavlja rezultat procesa u kome vlada u saradnji sa civilnim društvom definiše obaveze za podsticanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti.

Učešćem u OGP inicijativi, usmjeravamo se na 5 ključnih obaveza: poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama – otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta. U okviru ovih oblasti biće realizovano ukupno 23 aktivnosti.

Akcioni plan je izrađen u najvećoj mjeri kroz princip povećanja pristupa novim tehnologijama za otvorenost i odgovornost javne uprave.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

VIDEO: https://youtu.be/Hl-_agv4B3k