U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U
OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU
ZA OBLAST POVEĆANJE ODGVORONOSTI KOMPANIJA

 

Partnerstvo za otvorenu upravu je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika.

Vlada Crne Gore je donijela rješenje o imenovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu u julu 2018. godine.

Nakon ostavke predstavnika nevladine organiazcije u Operativnom timu, podnijete iz ličnih razloga, Ministarstvo pokreće postupak izbora novog predstavnika nevladnih organizacija u oblasti povćanje odgovornosti kompanija.

Za člana/icu Operativnog tima jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Operativnom timu:
 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti povećanja odgovornosti kompanija;
 • da je u prethodne tri godine, u oblasti povećanja odgovornosti kompanija sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u tojoblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja iuspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Operativnom timu:
 • da ima prebivalište u CrnojGori;
 • da ima iskustvo u oblasti povećanja odgovornosti kompanija;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Operativnom timu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija(fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti povećanja odgovornosti kompanija sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja iuspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosnonamještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti povećanja odgovornosti kompanija (stručni rad, sertifikat ili drugidokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosnonamještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Operativnom timu.

 

Rok i način dostavljanja predloga:  Deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Predloge kandidata i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me , u zip/rar formatu, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava i uređuje Operativnom timu: Direktorat za inovacije,  otvorenost javne uprave i saradnju s NVO