Na osnovu člana 4 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 110/22), a u skladu sa članom 3 Stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje
devet predstavnika/predstavnica za članove/članice 
Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

U skladu sa stavom 3 alinejom 14 iz člana 4 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 110/22) članovi Operativnog tima su i devet predstavnika nevladinih organizacija čija su područja djelovanja:
antikorupcija, 
učešće javnosti u kreiranju javnih politika, 
digitalno upravljanje, 
rodna politika, 
širenje građanskog prostora, 
inkluzija ranjivih društvenih grupa, 
transparentnost javnih politika, 
zaštita životne sredine i 
omladinska politika.

Zadaci Operativnog tima definisani članom 6 Odluke su:

 • priprema akcionih planova za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u skladu sa principima Partnerstva za otvorenu upravu;
 • praćenje sprovođenja mjera iz akcionih planova;
 • sprovođenje aktivnosti na unapređivanju saradnje između javnog i civilnog sektora i
 • većem uključivanju građana u kreiranju javnih politika;
 • razmatranje inicijativa i predloga koji se odnose na akcione planove;
 • razmatranje nacrta akcionih planova i informisanje javnosti o njihovoj izradi;
 • razmatranje izvještaja o samoprocjeni realizacije akcionih planova i informisanje javnosti o tim izvještajima;
 • jačanje dijaloga sa civilnim društvom o razvoju inicijativa otvorene uprave;
 • promovisanje inicijativa otvorene uprave, razmjena i širenje dobrih praksi otvorene uprave;
 • informisanje javnosti o svojim aktivnostima i postignutim rezultatima preko sredstava
 • javnog informisanja i internet stranice Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori;
 • praćenje usklađenosti učešća Crne Gore sa pravilima učešća u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Za svako područje djelovanja imenuje se po jedan član.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za članstvo u Operativnom timu i to samo za jednu oblast.

Za člana/članicu Operativnog tima, nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju ako:
– je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
-u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
-je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
-je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat/kandidatkinja nevladine organizacije za člana/cu Operativnog tima može biti lice koje:

ima prebivalište u Crnoj Gori;
-ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, državni službenik/službenica ili namještenik/namještenica.

Potrebna dokumentacija
Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

-dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
-fotokopija statuta nevladine organizacije;
-dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
-dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
-fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
-biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
-dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
-izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
-izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Predlog predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu podnosi se na obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladnih organizacija u radnom tijelu organa državne uprave i sprovođenju javnih rasprava u pripremi zakona i strategije.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija sa potrebnim prilozima, dostavlja se arhivi Ministarstva javne uprave, radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

Ministarstvo javne uprave
Direkcija za inovacije i otvorenost javne uprave
Rimski trg 45, 81000 Podgorica

Sa napomenom: „Predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu“.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/članice Operativnog tima sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Prijedlog za članove/članice Operativnog tima biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Pitanja u vezi postupka predlaganja kandidata za članstvo u Operativnom timu, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: info@otvorenauprava.me.