Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu zaključka Vlade Crne Gore broj 08-717/3, od 24. aprila 2014. godine i Rješenja predsjednika Vlade broj 08-2337/5, od 27. novembra 2014. godine, a shodno Članu 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada.
Rok za podnošenje predloga je 12. decembar 2014. godine.
Predlozi sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti neposredno na arhivu Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama (stara zgrada Vlade, ul. Jovana Tomaševića bb) ili putem pošte na adresu:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE
Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama
Karađorđeva broj 1
81 000 Podgorica 
sa napomenom: „kandidat za Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada“