Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15), a u skladu sa članom 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.
Rok za podnošenje predloga je 9. jul 2015. godine.
Dostavljanje predloga i potrebne dokumentacije može se izvršiti neposredno na arhivu Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama (Ul. Jovana Tomaševića bb/stara zgrada Vlade CG, Podgorica) ili putem pošte na adresu:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE
Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama
Karađorđeva broj 1
81 000 Podgorica
sa napomenom: „kandidat za Operativni tim
Partnerstva za otvorenu upravu“
IZ KANCELARIJE ZA SARADNJU S NVO