Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG, broj 39/11 i 37/17) i člana 5 Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („Službeni list CG“, br.64/2018 )

Ministarstvo javne uprave objavljuje

Javni konkurs
za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu

I

Predmet Javnog konkursa je raspodjela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu koje je odobrila, odnosno ugovorila Evropska komisija, nadležna implementaciona agencija ili drugo Ugovorno tijelo Evropske unije (u daljem tekstu: Ugovorno tijelo) s nevladinom organizacijom koja je nosilac projekta ili programa ili partner na projektu ili programu, koja je registrovana i djeluje u Crnoj Gori, a projekat ili program se u cijelosti ili djelimično sprovodi u Crnoj Gori.

 

II

Nosioci projekta ili programa odnosno partneri mogu zatražiti kofinansiranje za projekte i programe koji se realizuju u toku tekuće godine, bez obzira na godinu u kojoj je potpisan ugovor o finansiranju iz fondova Evropske unije.

 

III

Sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija po Javnom konkursu za 2018. godinu dodjeljuju se u iznosu od  852.273,04 eura, do utroška ukupnog iznosa, a najkasnije do kraja kalendarske godine.

Sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija – nosioca projekta ili programa odnosno partnera na projektu ili programu, ugovorenih po osnovu konkursa i programa podržanih od Evropske unije, obezbjeđuju se u iznosu od 100% ugovorom utvrđenog obaveznog učešća nevladine organizacije na navedenim projektima i programima.

 

Za određeni projekat ili program mogu se samo jednom dodijeliti sredstva za kofinansiranje, nezavisno od trajanja projekta ili programa.

Svaki nosilac projekta odnosno partner samostalno aplicira za svoj udio u kofinansiranju, nezavisno od ostalih partnera u projektu/programu.

Iznos i postotak kofinansiranja nosioca projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom.

 

IV

Zahtjev za kofinansiranje projekata i programa (u daljem tekstu: Zahtjev za kofinansiranje) podnosi se Ministarstvu javne uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo), zaključno sa  1. decembrom 2018. godine, do 15:00 časova, na obrascu Zahtjeva za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU za 2018. godinu, sa naznakom: „Zahtjev za kofinansiranje projekata/programa po Javnom konkursu – ne otvarati prije sastanka Komisije“ i dostavlja se na arhivu Ministarstva  ili  preporučenom poštom. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište nevladine organizacije.

Zahtjev za kofinansiranje se šalje na sljedeću adresu:

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Rimski trg br. 45

81000 Podgorica

 

V

Popunjeni obrazac Zahtjeva za kofinansiranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u štampanom (tri primjerka) i elektronskom obliku (na CD-u ili USB-u) u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. Zahtjev za kofinansiranje mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica za zastupanje i ovjeren službenim pečatom nevladine organizacije.

Ručno popunjeni zahtjevi se neće razmatrati. U razmatranje će biti uzeti samo zahtjevi koji su dostavljeni na obrascu zahtjeva za kofinansiranje projekta/programa na Javnom konkursu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane Javnim konkursom.

Ministarstvo će obavijestiti nevladine organizacije koje nijesu dostavile uredan i potpuni zahtjev odnosno potrebnu dokumentaciju, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke.

Nevladina organizacija dužna je da otkloni utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana obavještenja Ministarstva. Ako se utvrđeni nedostaci ne otklone u navedenom roku zahtjev se odbacuje.

 

VI

Uz Zahtjev za kofinansiranje nevladina organizacija u zapečaćenoj koverti dostavlja:

–        kopiju potpisanog ugovora o podržanom projektu ili programu sa Ugovornim organom/tijelom,

–        kopiju dijela ugovora kojim je definisan iznos dodijeljenih sredstava i iznos obaveznog učešća nevladine organizacije preveden i ovjeren od ovlašćenog prevodioca na crnogorski jezik,

–        službeno obavještenje sa internet stranice Ugovornog tijela/organa na kojoj su objavljeni rezultati konkursa (u slučajevima kada je preduslov početka realizacije aktivnosti službeno objavljivanje rezultata konkursa od strane ugovornog tijela/organa, a ne potpisivanje ugovora),

–        kopiju obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom/organom),

–        kopiju obrasca budžeta projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom/organom),

–        izjavu o kofinansiranju koja sadrži podatke o iznosu odobrenih sredstava za kofinansiranje za projekat ili program iz drugih izvora, kao i očekivanom iznosu sredstava za kofinansiranje projekta ili programa iz drugih izvora u skladu sa upućenim zahtjevima ili o tome da projekt ili program nije kofinansiran iz drugih izvora,

 

VII

Zahtjeve za kofinansiranje projekata/programa razmatra Komisija za procjenu prihvatljivosti zahtjeva za kofinansiranje projekata nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje ministarka javne uprave.

Neće se odobriti sredstva za kofinansiranje nevladine organizacije koja je kao nosilac projekta odnosno partner na projektu za isti projekat već dobila ukupni iznos sredstava iz nekog drugog izvora za kofinansiranje obveznog udjela korisnika u projektu.

Ukoliko je nosilac projekta ili partner za kofinansiranje dobio djelimična finansijska sredstva iz nekog drugog izvora, Ministarstvo može kofinansirati razliku do punog iznosa kofinansiranja koji se može odobriti nosiocu projekta/programa, odnosno partneru.

Ministarstvo može na osnovu pisane izjave podnosioca zahtjeva, odobriti iznos koji je i manji od 100% zavisno od raspoloživih sredstava.

 

VIII

Za Zahtjeve za kofinansiranje koji ispunjavaju propisane uslove, na prijedlog Komisije, ministarka javne uprave donosi Odluku o kofinansiranju najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog i potpunog Zahtjeva za kofinansiranje i dokumentacije.

Odluka o kofinansiranju će biti obrazložena  i sadržaće podatke o projektima ili programima koji će biti kofinansirani, kao i iznosima odobrenih sredstava i biće objavljena na internet stranici Ministarstva i na portalu e-uprave i dostavljena svim učesnicima konkursa. Podnosioci čiji Zahtjevi za kofinansiranje nisu odobreni za kofinansiranje, biće obaviješteni o razlozima zbog kojih nisu dobili finansijska sredstva.

Isplata sredstava po osnovu ugovora o kofinansiranju projekta ili programa izvršiće se u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

IX

Sredstvima dobijenim na ovom konkursu mogu se finansirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali realizacijom projekta, u skladu s ugovorom sklopljenim s nadležnim Ugovornim tijelom/organom.

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za kofinansiranje projekta/programa, u skladu sa ugovorom o kofinansiranju projekta ili programa dužna je dostaviti Ministarstvu kopiju periodičnog i završnog izvještaja o realizaciji projekta ili programa.

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za kofinansiranje projekta ili programa, dužna je, na zahtjev Ministarstva, da dostavi sve dodatne informacije o projektu ili programu, kao i svu finansijsku dokumentaciju vezanu za sprovođenje projekta ili programa.

U slučaju neizvršenja ugovorene obaveze, davanja neistinitih podataka, nenamjenskog trošenja sredstava ili neispunjavanja odredbi ugovora u predviđenim rokovima, Ministarstvo će raskinuti ugovor o kofinansiranju i tražiti povraćaj sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

 

X

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za kofinansiranje projekta ili programa obavezuje se da na svim štampanim, video, elektronskim i drugim materijalima u vezi sa projektom ili programom, te na svojoj internet stranici istakne grb Crne Gore i naziv Ministarstva kao institucije koja projekat/program kofinasira, a na svakom primjerku publikacije koja se kofinansira dužna je istaći obavještenje sljedećeg sadržaja: „Stavovi izraženi u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost (naziv nevladine organizacije) i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva javne uprave”.

 

XI

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim konkurom mogu se dobiti elektronskim putem, slanjem upita na email adresu: kofinansiranje@mju.gov.me ,  u toku trajanja Javnog konkursa.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE