Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi s Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 67/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave objavljuje

 

JAVNI KONKURS

„Dijalog za Evropu“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti evropske integracije Crne Gore

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018,Strategijom unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 i Programom pristupanja Crne Gore EU 2018-2020, u oblasti evropske integracije Crne Gore.

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2018. godini su:

–          Povećan stepen informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu pristupanja, budućem članstvu i funkcionisanju EU i stabilna podrška procesu pristupanja;

–          Unaprijeđeni kapaciteti potencijalnih korisnika za korištenje fondova EU i programa Unije s ciljem  uspješnije apsorpcije sredstava i većeg broja kvalitetnih projekata;

–          Izrađene analize, studije i istraživanja o pregovaračkom procesu, strukturi i ispunjavanju mjerila u poglavljima, te sprovođenju ključnih strategijskih dokumenata, koje služe kao dobra osnova u sagledavanju nedostataka i izazova, te kao preporuka za unapređenje stanja;

–          Proširivanje dijaloga sa civilnim društvom u oblasti evropske integracije.

Prioritetni problemi u oblasti evropske integracije koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

–          Nedovoljan stepen informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu pristupanja, budućem članstvu i funkcionisanju EU;

–          Otežan pristup potencijalnim korisnicima fondovima EU i programima Unije usljed nedovoljno razvijenih  kapaciteta za apliciranje i upravljanje projektima i programima EU;

–          Odsustvo kvalitetnih analiza, studija i istraživanja o pregovaračkom procesu, njegovoj koordinaciji i ispunjenosti mjerila u pregovaračkim poglavljima, sprovođenju strategijskih dokumenata, kao i uporednih istraživanja s ostalim državama iz procesa pristupanja, te istraživanja javnog mnjenja;

–          Nedovoljno razvijeni i iskorišteni mehanizmi konsultacija i saradnje Vlade i civilnog sektora u oblasti evropske integracije.

Ciljne grupe su multiplikatori (mediji, Skupština, političke partije, privredna i strukovna udruženja, naučno istraživačke ustanove, privredni subjekti, lokalna samouprava, lokalne NVO) mladi (osnovci, srednjoškolci, srudenti) i grupe osjetljive na promjene (nezaposleni, penzioneri, lica sa invaliditetom, LGBT osobe itd.) a njihove prepoznate potrebe su:

–          Transparentnost, dijalog, informisanje, edukacija, decentralizacija i sektorski pristup;

–          Podizanje interesovanja, transparentnost dijalog, informisanje, edukacija i činjenice

–          Transparentnost, dijalog, informisanje, edukacija, činjenicama protiv predrasuda

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“)su:

–          Organizovanje seminara/treninga/radionica o EU i procesu pristupanja Crne Gore EU;

–          Izrada informativno- promotivnog materijala (brošura/flajera i sl.);

–          Organizovanje obuka o korišćenju fondovaIPA: pisanju projekata, upravljanju projektnim ciklusom, monitoringu i evaluaciji;

–          Organizovanje edukativnih i informativnih kampanja za različite ciljne grupe;

–          Kreiranje web portala/priručnika za korišćenje sredstavaIPA;

–          Izrada elektronskih alatki za olakšavanje uspostavljanja lokalnih, regionalnih i međunarodnih partnerstava u korištenju sredstava EU i programa Unije;

–          Organizovanje tematskih foruma i info-tribina za različite ciljne grupe;

–          Izrada izvještaja o toku pregovaračkog procesa;

–          Izrada izvještaja o korištenju sredstava IPA u Crnoj Gori,

–          Sprovedena istraživanja javnog mnjenja o podršci EU i pristupanju Crne Gore EU, kao i o stepenu informisanosti

–          Pripremanje i emitovanje emisija (internet stranica, rubrika u štampanim medijima) o specifičnim temama iz različitih segmenata procesa evropske integracije;

–          Monitoring procesa pregovora (prikupljanje, obrada i analiza podataka o koordinaciji procesom i slično);

–          Organizovanje takmičenja/kvizova/konkursa za različite ciljne grupe (mladi, mediji);

–          Analiza potrebnih specifičnih znanja za korišćenje IPA fondova na lokalnom nivou;

–          Razvoj novih modela konsultacija i saradnje u konkretnim oblastima/sektorima (npr. online tool za konsultacije).

 

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već ilustrativan. U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 224.099,95 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti po jedinom projektu/programu je 7.000,00 eura, a najviši 44.820,00 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dvaprojekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program.Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa. Projekat, odnosno program koji je finansiran u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ne može biti finansiran iz sredstava budžeta Crne Gore, po drugom osnovu. O nepostojanju višestrukog finansiranja istog projekta, odnosno programa nevladina organizacija dostavlja pisanu izjavu.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisalaevropske integracije Crne Gore kao oblast svog djelovanja;

c) u oblasti evropske integracije Crne Gore realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjehakoji su elektronski predati na portal Poreske uprave

 

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

•     fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

•     fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

•     fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu(bilans stanja i bilans uspjeha)

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji možete preuzeti ovdje koji je utvrdilo i objavilo na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 15.12.2018. godine u 15 časova.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18). Obrazac možete preuzeti ovdje 

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu u zatvorenoj koverti neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo javne uprave

Rimski trg 45

81000 Podgorica

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, s potrebnom pratećom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: dijalogzaevropu@mju.gov.me najkasnije do 15.12. 2018. godine.
Komisija Ministarstva javne uprave će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu.

Nevladina organizacija je, u roku od pet dana od dana prijema obavještenja Komisije, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbija.

NAPOMENA: Komisija će obavještenje uputiti elektronskim i pisanim putem.

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE