Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/18) Ministarstvo javne uprave objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

zainteresovanoj javnosti za učešće u javnoj raspravi o

NACRTU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2018-2020

 

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Nacrta Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori za period 2018-2020 (u daljem tekstu: NAP), imao je Operativni tim, koji čine predstavnici Vlade i predstavnici NVO sektora. Ekspertsku podršku izradi NAP-a pružili su i predstavnici UNDP u Crnoj Gori.

Javna rasprava se sprovodi u cilju dijeljenja relevantnih informacija sa zainteresovanim subjektima, kreiranja prostora za dijalog i saradnju za izradu NAP-a i osiguranjem zajedničkog vlasništva nad dokumentom kroz zajedničko odlučivanje o preuzimanju obaveza.

 

U vezi sa navedenim, biće održani i posebni tematski sastanci/ fokus grupe sa predstavnicima zainteresovane javnosti, uz podršku UNDP u Crnoj Gori.

Javna rasprava počinje danom objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu  e-Uprave  i  traje  20 dana- do 4. oktobra 2018. godine.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u elektronskom bliku na e-mail adresu ana.gojkovic@mju.gov.me

Tekst Nacrta Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori za period 2018-2020 možete preuzeti ovdje.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji možete preuzeti ovdje.

Program  javne  rasprave možete preuzeti ovdje.

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE