U skladu sa odredbom člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija  (“Službeni list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave sačinilo je

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI 2023 – 2024.

 

Vrijeme trajanja javne rasprave: Javna rasprava je održana u periodu od 28. oktobra 2022. godine do 28. novembra 2022. godine.

Način sprovođenja javne rasprave: Ministarstvo javne uprave sprovelo je javnu raspravu o Nacionalnom akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023 – 2024. upućivanjem javnog poziva građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacionalnalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023 – 2024.

Javna rasprava je trajala 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, https://www.gov.me/mju i portalu Partnerstvo za otvorenu upravu Crne Gore https://www.otvorenauprava.me .

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Nacionalnalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023– 2024. dostavljali su u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica – putem pošte, direktno na arhivu Ministarstva (svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i od 12.00h do 14.00h) i na e-mail adrese: ana.gojkovic@mju.gov.me i info@otvorenauprava.me.

U okviru javne rasprave o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023– 2024., Ministarstvo je organizovalo Okrugli sto u utorak, 22. novembra 2022. godine, u Podgorici.

Ovlašćeni predstavnici Ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi: državni sekretar Agron Camaj i v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO, Lidija Ljumović.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: U toku trajanja javne rasprave svoje predloge i sugestije putem mejla poslala je nevladina organizacija Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), dok su Institut alternativa i Građanska alijansa učestvovali na Okruglom stolu.

Prilikom sačinjavanja izvještaja u slučajevima gdje je bilo potrebe konsultovane su nadležne institucije i resori. Takođe svi predlozi, komentari i sugestije koji su dostvljeni ovom prilikom biće, ukoliko za iste, u skladu sa svojom nadležnošću nemamo konačno rješenje proslijeđeni nadležnim institucijama na upoznavanje i dalje postupanje.

Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

1. PRIMJEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE CRVNO

Generalni komentari:

Primjedba/predlog/sugestija 1: Dodatno razraditi aktivnosti – objasniti konkretno kako će biti implementirane.

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 1: Mnoge aktivnosti su nedovoljno precizno objašnjene, te je teško utvrditi njihov uticaj na ispunjenje ciljeva.

ODGOVOR: Djelimično se prihvata. Aktivnosti su pojašnjene gdje je to bilo moguće.

Primjedba/predlog/sugestija 2: Definisati druge uključene aktere u aktivnostima

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 2: U opisu mnogih mjera nisu pobrojani drugi akteri. Potrebno je takođe uvrstiti nevladine organizacije kao aktere koji mogu doprinijeti realizaciji aktivnosti, imajući u vidu da se nekim od navedenih tematika NVO bave godinama, i da dobro poznaju materiju.

ODGOVOR: Djelimično se prihvata. Nevladine organizacije su pomenute u većini mjera ovog Akcionog plana kao akteri koji mogu doprinijeti realizaciji aktivnosti Akcionog plana. Takođe, imajući u vidu da je u toku obrazovanje Operativnog tima koji će u svom sastavu imati 9 predstavnika nevladinih organizacija, to će biti ključni model za njihovo direktno učešće u sprovođenju NAP-a.

Konkretni komentari:

Primjedba/predlog/sugestija 3: Str. 4, Dosadašnji učinci sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori – “…procesom pridruživanja zemlje EU.” zamijeniti sa “…procesom pristupanja zemlje EU.”

ODGOVOR: Prihvata se u potpunosti.

Primjedba/predlog/sugestija 4: Str 18, Aktivnost 3.5 Nastaviti sa redovnim anketiranjem javne uprave i privrednih udruženja i izradom Izvještaja o uključenosti privrede u proces izrade zakona – koliko je ova aktivnost bila adekvatna u prethodnom periodu?

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 4: Imajući u vidu da se radi o nastavku već postojeće aktivnosti, da li postoji informacija o uspješnosti implementacije?

ODGOVOR: Izvještaj o implementaciji prethodnog Nacionalnog akcionog plana može se pronaći na linku: https://wapi.gov.me/download/939a645f-910a-40ea-8753-196152d705e3?version=1.0

Primjedba/predlog/sugestija 5: Str. 19, 4. Podstaći učešće mladih u sprovođenju zelenih politika – Dodati aktivnost: Organizacija radionica sa mladima o ekološkim politikama na lokalnom nivou.

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 5: Sve aktivnosti u okviru specifičnog cilja 4 se odnose na izradu pisanih dokumenata, dok se mladima kao najkorisnije mogu pokazati vještine koje mogu iskoristiti u svojoj neposrednoj okolini – radu lokalnih samouprava u sferi zaštite životne sredine, kako uočiti i dokumentovati neispunjavanje obaveze od strane istih, i na koji način ih pozvati na odgovornost. Samim tim, kroz radionice i  praktični rad se približavaju administrativni procesi mladima koji dobijaju mogućnost da utiču na javne politike i njihovu primjenu.

ODGOVOR: Prihvata se predlog koji je uvršten kao aktivnost 4.4. u Nacionalnom akcionom planu.

Primjedba/predlog/sugestija 6: Str 19, Aktivnosti 4.1 i 4.2 – Revidirati ili ukloniti ove aktivnosti.

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 6: Imajući u vidu da već postoji veliki broj publikacija, vodiča i informatora, navesti konkretno na koji način će ovi materijali biti drukčiji od prethodnih i da li zapravo mogu doprijeti do mladih. Potrebno je izmijeniti ove aktivnosti ako želimo motivisati mlade da se uključe u procese donošenja odluka. Imajući u vidu da su oba materijala iz ovih aktivnosti definisani uopšteno, stiče se utisak da će praktična primjena naučenog iz njih biti ograničena. U slučaju da je nemoguće potvrditi opravdanost izrade ovih materijala, cjelishodnije je iskoristiti sredstva za druge aktivnosti, kao npr. Sugestija 5.

ODGOVOR: Djelimično prihvaćeno, s obzirom na to da će aktivnosti biti revidirane u prvoj godini implementacije AP.

Primjedba/predlog/sugestija 7: Str. 22, 5.2. Dodijeliti godišnje nagrade za najbolje inicijative/projekte otvorenih podataka – korigovati iznos potrebnih finansijskih sredstava ili redefinisati aktivnost.

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 7: Navedeni iznos za realizaciju ove aktivnosti nije realan, imajući u vidu da se radi o nagrađivanju kreiranja aplikacije koja ima ograničenu komercijalnu upotrebu, dok je cijena izrade aplikacija visoka. Navedeni iznos je dovoljan za realizaciju aktivnosti, ali ne i za dodjelu nagrada.

ODGOVOR: Prihvata se. Iznos je korigovan i iznosi 15.000 eura.

Primjedba/predlog/sugestija 8: Str. 38, 14.2 Uvesti javne sjednice lokalnih parlamenata (putem YouTube kanala ili lokalnih javnih emitera) – revidirati budžet za ovu aktivnost.

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 8: Ovaj iznos nije dovoljan za organizaciju aktivnosti, imajući u vidu tehničku neopremljenost Opština. Potrebno je uračunati sve troškove, uključujući opremanje Opština neophodnom opremom.

ODGOVOR: Nakon izrade procjene potrebnih tehničkih preduslova i finansijskih sredstava za uvođenje javnih sjednica lokalnih parlamenata (putem YouTube kanala ili lokalnih javnih emitera), ova mjera će biti uvrštena u revidirani AP.

Primjedba/predlog/sugestija 9: Str. 39, 15. Promocija otvorenih podataka na lokalnom nivou – Dodati aktivnosti: “Izrada analize dostupnosti javno istaknutih kontaktnih podataka u organima lokalne samouprave i u DOO čiji je osnivač LSU”, “Obuke za kadrove LSU koji su zaduženi za dostupnost podataka”.

Obrazloženje primjedbe/predloga/sugestije 9: Veliki broj građana Crne Gore se susrijeće sa problemima u radu administracije u okviru lokalnih samouprava prilikom rješavanja bilo kakvih problema. Česta je situacija da se na sajtovima Opština ne nalaze tačni kontaktni podaci, nisu jasno istaknuti, ili ih nema uopšte. Kako bi se građanima približila lokalna samouprava i olakšao pristup svim uslugama koje one nude, potrebno je održavati sajtove LSU na način da je sva potrebna kontaktna informacija objavljena i tačna. Kroz izradu analize dostupnosti javno istaknutih podataka u organima LSU bi se mapirao tačan broj kontaktnih podataka (telefon i mail) koji su dostupni, koji su tačni, i na koje službenici odgovaraju. Na obukama za kadrove LSU koji su zaduženi za dostupnost podataka će se praktično raditi na načinima kako voditi evidenciju kontaktnih informacija, kako je ažurirati i kako optimizovati sajtove na način da je informacija jednostavno vidljiva. Ova aktivnost može biti sastavni dio aktivnosti “15.3. Održati radionice za službenike u JLS o otvaranju podataka”.

ODGOVOR: Ne prihvata se. Zajednica Opština smatra da je dovoljno da se o značaju dostupnosti javno istaknutih kontaktnih podataka u organima lokalne samouprave i u DOO čiji je osnivač JLS ukaže na obukama za službenike u JLS koji su zaduženi za dostupnost podataka.

Primjedba/predlog/sugestija 10: Uvrstiti nevladine organizacije kao druge uključene aktere iz drugih sektora u sledeće mjere:

  1. Bolje informisanje i edukacija javnosti o mogućnostima učešća u kreiranju javnih politika, 4. Podstaći učešće mladih u sprovođenju zelenih politika, 5. Promocija i unaprjeđenje politike i prakse otvorenih podataka, 6. Unaprijediti participativni monitoring kvaliteta sprovođenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, 8. Poboljšati standarde digitalne pristupačnosti za osobe s invaliditetom, 9. Povećati transparentnost podataka o sadržaju i izvršenju državnog budžeta, 12. Poboljšati informisanost državnih službenika standardima etike i integriteta,   13. Unaprijediti transparentnost podataka o izvršenju budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS), 14. Poboljšati transparentnost lokalnih parlamenata, 16. Unaprijediti digitalnu pristupačnost web stranica opština, 18. Ojačati ulogu mjesnih zajednica u neposrednom učešću građana u lokalnom odlučivanju, 19. Povećati broj e usluga na lokalnom nivou.

ODGOVOR: Djelimično se prihvata. Nevladine organizacije su pomenute u većini mjera ovog Akcionog plana kao akteri koji mogu doprinijeti realizaciji aktivnosti Akcionog plana, a to je u skladu s osnovnim principima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu. Treba pomenuti da je interesovanje nevladinih organizacija za aktivno učešće u izradi i sprovođenju Nacionalnog akcionog plana na jako niskom nivou.  Imajući u vidu da je u toku obrazovanje Operativnog tima koji će u svom sastavu imati 9 predstavnika nevladinih organizacija, to će takođe biti model za njihovo direktno učešće u sprovođenju NAP- a.

U toku 30 dana javne rasprave održan je i Okrugli sto u Podgorici, 23.novembra 2022. godine, na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva javne uprave, Skupštine Crne Gore, predstavnici NDI i predstavnici nevladinih organizacija: Institut alternativa, Organizacija Kod i Građanska alijansa.

 

2. PRIMJEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE INSTITUTA ALTERNATIVA

Primjedba/predlog/sugestija 1

Dodati novu aktivnost u NAP: „Izmjene i dopune Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija“.

ODGOVOR MJU: Djelimično se prihvata. Da bi se Uredba izmijenila neophodno je prethodno izraditi Analizu s preporukama za moguće izmjene i dopune Uredbe što je uvršteno kao aktivnost 2.2.

Primjedba/predlog/sugestija 2

Predvidjeti unaprjeđenje portala e-participacije na način da se olakša dostavljanje komentara, kao i primanja odgovora od ministarstva online putem.

ODGOVOR MJU: Prihvata se predlog u potpunosti.

Primjedba/predlog/sugestija 3

Umjesto izrade nove platforme za gluvonijeme i slabovide, iskoristiti već postojeće Smjernice za poboljšanje digitalne pristupačnosti već ranije izrađene u saradnji Ministarstva i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i poboljšati funkcionalnosti u već postojećoj gov.me platormi.

ODGOVOR MJU: Prihvata se predlog u potpunosti.

Primjedba/predlog/sugestija 4

Može li se predvidjeti nova aktivnost u NAP-u: „Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama“ (Institut alternative skreće pažnju na ograničenje vezana uz korištenje instituta poslovne i poreske tajne, kao i druge probleme u implementaciji Zakona)?

ODGOVOR MJU: Ne prihvata se. Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama se ne može kao aktivnost predvidjeti NAP-om jer se ovaj zakon nalazi u poslednjoj fazi pripreme i uskoro će se naći na utvrđivanje od strane Vlade.

Primjedba/predlog/sugestija 5

Uspostaviti obaveze mjesečnih izvještaja o budžetskim transakcijama u otvorenom formatu. Može li se predložiti dodatne mjere za povećanje transparentnosti kapitalnog budžeta?

Odgovor MF: Zbog kratkih rokova ovi predlozi će biti razmotreni već u narednoj godini.

Primjedba/predlog/sugestija 6

Uspostaviti nacionalnu bazu podataka o implementaciji projekata finansiranih iz EU fondova, uz geo-lokaciju projekata i redovno ažuriranje podataka o apsorpciji sredstava te stepenu realizacije projekata odnosno njihovim rezultatima?

Odgovor: Prihvata se. Kada je u pitanju baza podataka o svim finansiranim EU projektima, ona u formi koja je navedena u upitu trenutno ne postoji, ali će se, prema odgovoru Ministarstva za evropske poslove, na srednji rok raditi na njenom postepenom uspostavljanju s mogućim rokom realizacije krajem 2024 kako je predviđeno u aktivnosti 11.4. Akcionog plana.

Primjedba/predlog/sugestija 7

Koje mjere Skupština predlaže za NAP u odnosu na veću transparentnost, otvorene podatke itd.?

Odgovor: Skupština CG predložila je mjeru: 8.3 Unaprijediti pristupačnost informacija na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore za slabovide i gluvonijeme osobe.

 

3. PRIMJEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE GRAĐANSKA ALIJANSA

Primjedba/predlog/sugestija 1

Proširiti mjeru Podsticanje transparentnosti i iskorišćenosti zelenih EU fondova na sve EU fondove.

Odgovor: Predlog se prihvata.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica 08. 12.2022. godine

Naziv organizacione jedinice koja je odgovorna za pripremu nacrta strategije: Direktorat za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO.