U skladu sa odredbom člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u izradi

Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je 26. oktobra 2021. godine objavilo Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori.

U cilju pripreme novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori (NAP) zainteresovani organi, organizacije, udruženja i građane svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogli su dostaviti na e-mail adresu: marija.jankovic@mju.gov.me .

Konsultativni postupak u početnoj fazi pripreme novog Nacionalnog akcionog plana predstavlajo je prvu priliku da se afirmišu nove ideje i predlozi  oblasti i aktivnosti kojima će biti ostvaren doprinos prioritetima i težnjama građana u odnosu sa donosiocima odluka, korišćenju moći novih tehnologija kako bi javna uprava bila efikasnija i dogovornija, te koje će doprinijeti održivoj i inkluzivnijoj zajednici, kao i boljoj saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva i poslovnog sektora.

Pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara

U toku preliminrnih konsultacija dostavljeno je pet predloga od strane jedne nevladine organizacije.

 

NVU Institut alternativa

Prijedlog broj 1: Uspostaviti bazu budžetskih transakcija iz državnog budžeta

Nosilac: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Obrazloženje:

Neophodno je uspostaviti online bazu budžetskih transakcija koja bi bila ažurirana u najkraćem mogućem roku od izvršenja transakcija, obuhvatala svu potrošnju i građanima obezbijedila jednostavan i pregledan alat za pretragu potrošnje. Izvještaji o mjesečnim plaćanjima se trenutno objavljuju na sajtu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, ne i na portalu otvorenih podataka, što znači da format izvještaja nije u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i Pravilnikom o načinu objavljivanja informacija u otvorenom formatu. Skup podataka koji se na ovaj način objavljuje je nepregledan, nepodesan za pretragu ili mašinsku obradu i na taj način ne postiže cilj zbog kojeg je objavljen, jačanje budžetske transparentnosti. Primjeri sličnih portala postoje i u regionu (Sjeverna Makedonija) i mogu poslužiti kao početna ideja za razvoj koncepta naše baze.

Prijedlog broj 2: Povećati transparentnost kapitalnog budžeta

Nosioci: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja uz Upravu za saobraćaj i Upravu javnih radova

Obrazloženje:

U narednoj godini je planirano finansiranje 117 novih projekata u kapitalnom budžetu, što ukupnu brojku projekata u toku dovodi do broje od 298 sa ukupno oko 250 miliona eura.  Neophodno je da se podaci o statusu napretka u radovima i potrošnje sredstava građanima predstave na razumljiv i pregledan način, koji bi povećao transparentnost potrošnje i odgovornost Vlade za sprovođenje projekata koji su odobreni. Stoga predlažemo uspostavljanje javnog registra svih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta, koji će sadržati informacije o uloženim sredstvima i trenutnom statusu projekata. Svaki projekat bi bio predstavljen sa kompletnom planskom dokumentacijom kao i pojednostavljenim opisom, iznosom uloženih sredstava po godinama, trenutnom fazom realizacije. Baza bi bila javna i jednostavna za korišćenje, pretragu i preuzimanje podataka.

Prijedlog broj 3: Objaviti podatke o poreskom dugu i reprogramu opština

Nosilac: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Uprava prihoda i carina

Obrazloženje:

Upravi prihoda i carina treba da redovno objavljuje podatke o ispunjavanju obaveza koje opštine imaju po ugovorima o reprogramu, kao i o statusu trenutnih poreskih obaveza lokalnih samouprava, u cilju transparentnosti i blagovremenog informisanja kako građana, tako i donosilaca odluka o stanju opštinskih finansija. Neophodno je na mjesečnom nivou objavljivati informaciju o 1) stanju dospjelih i izmirenih obaveza po ugovorima o reprogramu od strane opština, i 2) Ukupnom iznosu prijavljenih i plaćenih poreskih obaveza svih lokalnih samouprava i njihovih javnih službi po svim osnovama.

Ministarstvo finansija je 2015. godine potpisalo ugovore o reprogramu poreskog duga sa 16 opština, u ukupnom iznosu od 90 miliona eura, sa periodom otplate od 20 godina (za sve osim za Bar i Budvu, čiji period otplate je pet godina). Ovim ugovorima su opštine takođe bile u obavezi da utvrde dinamiku rješavanja viška zaposlenih i obezbijede saglasnost Ministarstva finansija prilikom svakog novog zapošljavanja.

Podsjećamo da je 2020. godine zaustavljen petogodišnji trend smanjenja ukupnog duga lokalnih samouprava: dug opština je na kraju prošle godine iznosio 119,7 miliona (1,2 miliona više nego na kraju 2019. godine), a početak ove godine su obilježile vijesti o novim milionskim dugoročnim zaduženjima i najrazvijenijih opština, kao i o finansijskim teškoćama u drugim opštinama. Sve ovo čini važnim blagovremeno objavljivanje tačnih podataka o ispunjavanju obaveza po reprogramu i urednosti izmirivanja redovnih poreskih obaveza.

Prijedlog broj 4: Povećati transparentnost rada Vlade

Nosilac: Generalni sekretarijat Vlade

Obrazloženje:

Neophodno je da građani budu obaviješteni o radu Vlade i imaju pristup ključnim materijalima koji su na dnevnom redu Vlade, bez obzira na format sjednice, uz povećanje transparentnosti kroz objavljivanje osnovnih informacija o radu Vladinih komisija. Stoga je neophodno kao jedan od ciljeva OGP plana predvidjeti uvođenje sljedećih praksi:

  1. Objavljivanja cjelovitog dnevnog reda sjednica Vlade

U slučajevima kada se na sjednici vlade raspravlja o materijalu koji je označen određenim stepenom tajnosti, osim što se materijal ne objavljuje, javnost ne može znati ni da je isti bio na dnevnom redu sjednice jer je i naziv materijala izuzet iz dnevnog reda. Kako su zakonske odredbe koje uređuju tajnost podataka široke, u mandatu prethodne vlade je ova mogućnost korišćena za različite slučajeve: od ugovora i odluka do preusmjeravanja novca između budžetskih jedinica i korišćenja budžetske rezerve. Uz razumijevanje potrebe da Vlada u izuzetnim slučajevima mora odlučivati ili raspravljati o materijalima koji su označeni oznakom tajnosti, neprihvatljivo je da javnost ne bude obaviještena o tome da su isti uopšte bili na dnevnom redu, o klasifikacionom broju akta i tačnom stepenu tajnosti koji bi mogli poslužiti da se istim ostvari pristup nakon isteka roka tajnosti.

  1. Objavljivanje materijala o kojima je odlučeno bez održavanja sjednice

Radi se o prijedlozima zakona, odlukama, informacijama, zaključcima, ali i o kadrovskim rješenjima, koja se u nekim slučajevima samo zbirno pominju u saopštenjima Vlade, tako što se ne daju ni detalji o kojim pozicijama i osobama je raspravljano ili odlučeno. Odlučivanje o određenim pitanjima bez održavanja sjednice u hitnim i drugim naročito opravdanim slučajevima je predviđeno Uredbom o Vladi, kojom je takođe propisano i da je rad Vlade javan. Na ovaj način, Vlada raspravlja i odlučuje o brojnim tačkama dnevnog reda, a da ti materijali nisu objavljivani na portalu Vlade. Objavljivanje akata Vlade je posebno važno za one vrste materijala za koje ne postoji obaveza objavljivanja u Službenom listu. Nije dovoljno da Vlada objavi saopštenje u kojem će sažeto objasniti o čemu se raspravljalo – građani imaju pravo na pristup cjelovitim dokumentima i usvojenim zaključcima.

  1. Objavljivanje podataka o radu vladinih radnih tijela

Neophodno je da javnost ima osnovne informacije o radu Vladinih komisija, stanih i privremenih radnih tijela. Četiri stalna radna tijela Vlade (Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku; Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem, Komisija za kadrovska i administrativna pitanja; Komisija za dodjelu dijela budžetske rezerve) imaju brojne i značajne nadležnosti, od uloge u postupcima zapošljavanja i postavljenja do diskrecione dodjele sredstava fizičkim i pravnim licima. Trenutno ne postoji praksa objavljivanja informacija o sjednicama ili o ukupnim aktivnostima četiri stalna ni privremenih radnih tijela Vlade. U prethodnom periodu, i najsnovnije informacije o radu nekih od njih su od strane Generalnog sekretarijata Vlade proglašavane tajnom.

Prijedlog broj 5: Službeni list da omogući besplatan pristup prečišćenim tekstovima propisa svim građanima

Nosilac: JU Službeni list

Obrazloženje:

Građani nemaju slobodan pristup zvaničnoj bazi prečišćenih tekstova propisa Službenog lista. Prema Zakonu o objavljivanju propisa i drugih akata, elektronsko izdanje Službenog lista je besplatno, ali je sekcija za pristup tekstovima prečišćenih propisa komercijalizovana i pristup se naplaćuje.

Prečišćeni tekst je naziv za trenutno važeći tekst pravnog propisa. On sadrži izvorni tekst propisa i sve izmjene i dopune koje su usvojene od dana njegovog stupanja na snagu. Službeni list u svojim besplatnim izdanjima objavljuje izvorni tekst propisa, a sve naknadne izmjene, dopune, ispravke objavljuju se samo u formi promjene, samo onih odredbi koje se na neki način mijenjaju.

Građani moraju imati pravo besplatnog pristupa cjelovitom zakonskom aktu. Koristeći novac poreskih obveznika, koji se ili uplaćuje direktno iz državnog budžeta, ili koji ubira zahvaljujući monopolskoj poziciji u kojoj se nalazi, Službeni list komercijalizuje pristup prečišćenim tekstovima propisa. Takva praksa se mora zaustaviti, a beznačajni prihodi po ovom osnovu govore o neodrživosti takvog rješenja.

 

Pristigli predlozi biće predmet razmatranja Operativnog tima za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i resornih organa državne uprave zaduženih za sprovođenje politika iz oblasti na koju se odnose dati predlozi.