Koordinator Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada Srđan Kusovac imenovao je Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada u sastavu:
1. Vera Mijatović, pomoćnica generalnog sekretara Vlade, članica;
2. Tanja Pavićević, šefica Kabineta ministra pravde, članica;
3. Danijela Nedeljković Vukčević, načelnica Direkcije za državnu upravu Direktorata za državnu upravu i loklanu samoupravu Ministarstva unutrašnjih poslova, članica;
4. Marija Žugić, sertifikovani unutrašnji revizor u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, članica;
5. Mirela Rebronja, odjeljenje za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova, članica;
6. Stefan Vukotić, samostalni savjetnik III – za odnose sa inostranom javnošću u Birou za odnose s javnošću, član;
7. Boris Marić, NVU „Centar za građansko obrazovanje“, član;
8. Milica Kovačević, NVO „Centar za demokratsku traziciju“, članica;
9. Dina Bajramspahić, NVO „Institut Alternativa“, članica;
10. Vuk Maraš, NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS“, član; i
11. Prof. dr Blagota Mitrić, NVO „UPIS – Udruženje priređivača igara na sreću“, član.
Za tehničkog sekretara Operativnog tima imenovana je Melisa Pepić, samostalna savjetnica III – urednica portala u Birou za odnose s javnošću.
Zadatak Operativnog tima je da: obavlja poslove pripreme i izrade Drugog akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada; vrši evaluaciju i monitoring nad sprovođenjem mjera iz Drugog akcionog plana; priprema i dostavlja Vladi tromjesečne izvještaje o radu; promoviše Partnerstvo otvorenih Vlada; i da preduzima aktivnosti na prenošenju iskustava i najbolje međunarodne prakse ostvarivanja konstruktivne saradnje između javnog i civilnog sektora uz uključivanje građana u javne politike u pravcu stvaranja nove društvene i ekonomske vrijednosti i unapređenja kvaliteta života građana Crne Gore.
Odluku o imenovanju Operativnog tima Partnerstva otvorenih Vlada možete preuezti ovdje.
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU