Vlada je nedavno usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje.

Analiza je dala pregled trenutnog stanja elektronskih usluga koje pružaju organi državne uprave. Analizom su prepoznate i ključne barijere, ali i predlog mjera za njihovo prevazilaženje.

Mapiranje poslovnih procesa u institucijama, prepoznavanje softverskih alata i tehnologija koje su na raspolaganju, te kreiranje internih procedura koje će omogućiti efikasno praćenje i obradu svih zahtjeva u elektronskom obliku, prije svega na portalu e-uprave na kojem funkcioniše najveći broj usluga, samo su neke od mjera koje treba uzeti u obzir kada se govori o digitalizaciji u oblasti pružanja usluga.

U analizi se ističe da gotovo sva istraživanja pokazuju da mali procenat građana poznaje portal e-uprave (20-22%) i da još manje generalno koristi e-usluge javne administracije (5-7%). Sa druge strane, organi u određenoj mjeri, makar u inicijalnoj fazi uspostavljanja, promovišu e-servise koje kreiraju nezavisno od portala e-uprave.

„Shvatajući važnost  adekvatnog praćenja svih e-usluga jednog organa, Vlada je zadužila sva ministarstva i druge organe uprave da imenuju lica koja će biti zadužena da prate i podstiču razvoj e-usluga iz njihove nadležnosti i da o preduzetim aktivnostima izvještavaju Ministarstvo javne uprave na mjesečnom nivou. Nakon vrlo malog odziva organa, koji u predviđenom roku od 15 dana nisu poslali izvještaje, Ministarstvo javne uprave je uputilo poziv svim organima da dostave informacije iz predmetnog zaključka“, navodi se u dokumentu.

Vlada dala zaduženja ministarstvima za razvoj eUprave: U zaključcima dokumenta se zadužuju ministarstva zdravlja, za ljudska i manjinska prava, vanjskih i unutrašnjih poslova, saobraćaja, prosvjete i drugi organi uprave koji nijesu dostavili informacije o preduzetim aktivnostima na razvoju i promociji e-uprave da ih, u roku od 15 dana, dostave Ministarstvu javne uprave.

Takođe, zadužuju se ministarstva odbrane, finansija, ekonomije, poljoprivrede i ruralnog razvoja, rada i socijalnog staranja i drugi organi uprave koji nisu dostavili imenovanje i mjesečne izvještaje o preduzetim aktivnostima na razvoju i promociji e-uprave da, u roku od 20 dana, imenuju osobe i dostave informacije Ministarstvu javne uprave.

Ministarstvo javne uprave zadužuje se da, u roku od 15 dana, na portalu e-uprave sačini upitnik i formu izvještaja u obliku elektronske usluge koju bi koristila imenovana lica za podnošenje mjesečnih izvještaja.

Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, do kraja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizuje obuke zaposlenih u javnoj upravi za primjenu propisa iz oblasti elektronskog poslovanja koji su neophodni za razvoj e-uprave.

Zadužuju se ministarstva pravde, ekonomije, unutrašnjih poslova, prosvjete, nauke, poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivog razvoja i turizma, rada i socijalnog staranja, finansija, zdravlja, Uprava carina, Poreska uprava, koji imaju predstavnike u radnom timu za razvoj e-usluga da, do kraja 2019. godine, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, sprovedu aktivnosti na uspostavljanju novih usluga koje su prepoznali ovom analizom.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo javne uprave da, do kraja 2019. godine, realizuju sve aktivnosti na uspostavljanju servisa za upis djece u osnovne škole i predškolske ustanove, kako bi ovaj servis bio aktivan na portalu e-uprave u 2020. godini.

Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, u roku od 30 dana, napravi dinamički plan aktivnosti koje podrazumijevaju održavanje sastanaka sa svim ministarstvima, sa ciljem definisanja daljih aktivnosti u razvoju e-usluga iz njihove nadležnosti.

Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da kontinuirano radi na unapređenju svih alata i sistema neophodnih za implementaciju e-usluga, kako u funkcionalnom tako i u tehničko-tehnološkom smislu. Radni tim se zadužuje da nastavi aktivnosti na realizaciji mjera za unapredjenje stanja e-usluga, a Uprava za imovinu da stvori uslove  za obezbjedjenje prostora za smještaj jedinstvenog informacionog sistema za potrebe organa državne uprave.

Fale ulaganja u IT sektor u javnoj upravi: U analizi se naglašava da nedovoljno poznavanje relevantnih propisa iz oblasti elektronskog poslovanja dovodi do nerazumijevanja upotrebe elektronskog potpisa, te njegovim izjednačavanjem sa svjojeručnim potpisom i pečatom, prije svega od strane službenika u javnoj upravi.

„Takođe, postoji otpor u sprovođenju odredbi Zakona o upravnom postupku, naročito kada propisi kojima se uređuju upravne oblasti iz nadležnosti organa, ne prepoznaju elektronsko poslovanje na način kako to propisuje Zakon o elektronskoj upravi i čitav niz zakona koji uređuju ovu oblast. Specifičnost propisa koji se generalno bave IT sektorom dovodi do nerazumijevanja i otpora kod zaposlenih koji nisu IT struke. Zbog toga je edukacija zaposlenih u javnoj upravi, predstavljanje svih relevantnih propisa i njihove primjena, od izuzetne važnosti“, konstatuje se u dokumentu.

Ministarstvo javne uprave je u saradnji sa Upravom za kadrove usaglasilo predlog obuka koje će biti organizovane u drugoj polovini ove godine, nakon usvajanja novih zakonskih rješenja.

„Kao najava ovih aktivnosti, ali i afirmacija e-uprave, u saradnji sa Upravom za kadrove planirana konferencija pod nazivom „Javna uprava u Crnoj Gori u procesu digitalizacije: izazovi i perspektive“ koja ima za cilj širenje svijesti kod mvisokorukovodnog kadra o razvoju e-uprave. Navedene obuke planirane su i za predstavnike lokalnih samouprava“, precizirano je u dokumentu.

Ističe se da dinamika razvoja novih elektronskih usluga, uključujući i ažuriranje i unapređenje postojećih, direktno zavisi od kapaciteta stručnog kadra u organima i drugih neophodnih resursa.

„Treba naglasiti da je početni korak spremnost da se digitalizuje kompletan proces pružanje usluga i time građanima i privredi olakša postupak pred organima. Sa druge strane, članovi radnog tima su bili jednoglasni u ocjeni da nedostatak adekvatnih ljudskih resursa u IT sektoru znatno otežava procese razvoja e-uprave. Činjenica da praćenje svih e-usluga iz nadležnosti organa, njihov razvoj i ažuriranje nisu jedini poslovi koje IT stručnjaci obavljaju u pojedinim organima, stvara rizike za održivost postojećih IT sistema i dinamiku razvoja euprave. IT kadar je deficitaran, nedovoljno se ulaže u edukaciju zaposlenih koji moraju biti u toku sa rastućim trendom razvoja informacionih tehnologija, dok je kvalitetan kadar teško zadržati zbog nepostojanja adekvatnih mehanizama nagrađivanja. Problem predstavlja i neadekvatno delegiranje poslova unutar institucija, jer se u dijelu aktivnosti na afirmaciji usluga iz nadležnosti institucije poslovi delegiraju zaposlenima u IT sektoru umjesto referentima koji su zaduženi za pružanje konkretne usluge“, piše u analizi.

Sa druge strane, u analizi se navodi da ulaganje u IT sektor u javnoj upravi Crne Gore nije proporcionalno potrebama.

„Uočen je nedostatak jasnih procedura, kako u procesu definisanja i razvoja e-usluga, tako i obrade zahtjeva nakon elektronskog podnošenja na portalu e-uprave. Ovo se odnosi i na podnošenje zahtjeva sa nepotpunom dokumentacijom te nedostatak procedura za rješavanje ovakvih i sličnih situacija. Takođe, uočena je i potreba za tehničkim unapređenjem nekih segmenata portala, a naročito veza portala e-uprave i sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, koji funkcioniše u svim ministarstvima (eDMS)“, ističe se u analizi.

Mjere: Najavljeno je da će Ministarstvo javne uprave u okviru radnog tima raditi na sprovođenju novih mjera, čime će u kontinuitetu biti nastavljene aktivnosti na unapređenju razvoja i korišćenja e-usluga.

Prepoznate mjere ogledaju se u sljedećem- sprovođenju ključnih ICT projekata koji su preduslov za razvoj dodatnih funkcionalnosti potrebnih za digitalizaciju kompleksnih e-usluga (u završnoj fazi), kontinuiranoj edukaciji zaposlenih na primjeni zakona iz oblasti elektronskog poslovanja (definisana edukacija u Upravi za kadrove); kontinuiranoj edukaciji rukovodnog i ekspertskog kadra kako bi se prepoznali benefiti e-uprave i kako bi zaposleni bili dio proaktivnog procesa njenog razvoja (definisana edukacija u Upravi za kadrove); tehničko-tehnološkom unapređenju postojećih sistema kojima upravlja Ministarstvo javne uprave i koji predstavljaju dijeljene resurse za sve organe državne uprave; razvoju mehanizama za kvalitetnu evidenciju i praćenje i uspostavljanju i vođenju kataloga elektronskih usluga organa  (definisan inicijalni okvir kataloga i prepoznato njegovo uspostavljanje u okviru odredbi novog Zakona o e-upravi).

Predlogom novih mjera definisano je i uspostavljanje novih modela odgovornosti institucija u dijelu ažuriranja informacija na Portalu e-uprave i ostalim internet portalima na kojima se pružaju e-usluge.