Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, predsjedavala je konstitutivnom sjednicom Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), na kojoj su dogovorene aktivnosti u cilju daljeg rada i pripreme Akcionog plana po relevantnim oblastima.

Na sastanku su dogovorene i aktivnosti u cilju uključivanja šire javnosti (građana i privrede) u proces predlaganja aktivnosti i projekata. Zaključeno je da građani treba da budu uključeni kroz mehanizam e-participacije i drugih alatki u proces pripreme Akcionog plana.

Ministraka Pribilović je istakla da su principi Partnerstva za otvorenu upravu komplementarni sa principima reforme javne uprave – transparentnost, učešće javnosti, javna odgovornost i inovacije. Ona je istakla da je jedan od ciljeva refiorme javne uprave otvorena i transparentna javna uprava okrenuta građaninu, te da je u tom smislu veoma značajno uključiti i građane u ovaj proces.

Akcioni plan će sadržati mjere i aktivnosti u oblasti pružanje javnih usluga, učešće javnosti, fiskalna transparentnost, integritet javne uprave, pristup informacijama, otvoreni podaci i dr. Crna Gora do kraja godine treba da izradi akcioni plan koji je najvažnija komponenta učešća jedne države u inicijativi OGP.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Članovi tima su predstavnici Vlade, pet predstavnika NVO sektora, kao i Privredne komore Crne Gore.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE