Vlada Crne Gore informisala je Upravni sud o izvršenju presude Upravnog suda U br. 3534/14 koja je primljena u Generalnom sekretarijatu Vlade 23. juna 2015. godine kojom je poništena Odluka o imenovanju Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada broj 08-2337/7, od 24. 12. 2014. godine.