Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18), a u skladu sa članom 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), Ministarstvo javne uprave, upućuje

DOPUNSKI JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje
4 (četiri) predstavnika/-ce za članove/-ce
Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Vlada Crne Gore donijela je Odluku o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18), kojom je Ministarstvo javne uprave ovlašćeno da sprovede postupak predlaganja kandidata za članove Operativnog tima iz reda nevladinih organizacija u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list CG’’, broj 7/12).

Javnim pozivom, broj 01-006/18-2887 od 29. juna 2018. godine, u skladu sa alinejom 7 stav 3 člana 4 Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu i pet priroriteta koje Partnerstvo za otvorenu upravu smatra velikim izazovima, propisano je bilo da su pravo predlaganja kandidata za članstvo u Operativnom timu imale nevladine organizacije čija su područja djelovanja u vezi sa sljedećim oblastima:
1.Poboljšanje javnih usluga,
2.Povećanje javnog integriteta,
3.Efikasnije upravljanje javnim resursima,
4.Uspostavljanje sigurnijih zajednica i
5.Povećanje odgovornosti kompanija.

Međutim, kako za oblasti 1.Poboljšanje javnih usluga, 3.Efikasnije upravljanje javnim resursima, 4.Uspostavljanje sigurnijih zajednica i 5.Povećanje odgovornosti kompanija nije bilo predloga, to se ovaj Dopunski poziv upućuje nevladinim organizacijama za ova četiri navedena područja djelovanja.

Zadaci Operativnog tima definisani članom 8 Odluke su:
• priprema akcionih planova u skladu sa principima Partnerstva za otvorenu upravu;
• praćenje sprovođenja mjera iz akcionih planova;
• aktivnosti na unaprjeđivanju saradnje između javnog i civilnog sektora i većem uključivanju građana u kreiranje javne politike.

Za svako područje djelovanja imenuje se po jedan član.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za članstvo u Operativnom timu i to samo za jednu oblast.

Za člana/članicu Operativnog tima, nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju ako:
• je nevladina organizacija prije objavljivanja Javnog poziva upisana u Registar nevladinih organizacija;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pet prioriteta Partnerstva za otvorenu upravu: (1) Poboljšanje javnih usluga, (2) Povećanje javnog integriteta, (3) Efikasnije upravljanje javnim resursima, (4) Uspostavljanje sigurnijih zajednica i (5) Povećanje odgovornosti kompanija;
• je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Operativnog tima i prioritetima Partnerstva za otvorenu upravu;
• je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); i
• više od polovine članova/članica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/članicece organa političkih partija, javni funkcioneri/funkcionerke, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice ili namještenici/namještenice.

Kandidat/kandidatkinja nevladine organizacije za člana/cu Operativnog tima može biti lice koje:
• je crnogorski državljanin/državljanka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Operativnog tima i prioritetima Partnerstva za otvorenu upravu i
• nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, državni službenik/službenica ili namještenik/namještenica.

Potrebna dokumentacija
Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Operativnog tima i prioritetima Partnerstva za otvorenu upravu;
• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/članica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/članice organa političkih partija, javni funkcioneri/funkcionerke, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice ili namještenici/namještenice.
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Operativnog tima;
• biografiju kandidata/kandidatkinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Operativnog tima i prioritetima Partnerstva za otvorenu upravu;
• izjavu kandidata/kandidatkinje da nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, rukovodeće lice ili državni službenik/službenica, odnosno namještenik/namještenica;
• izjavu kandidata/kandidatkinje da prihvata kandidaturu za člana/članiicu Operativnog tima; i
• kontakt podatke (telefon ili adresu elektronske pošte) nevladine organizacije koja predlaže kandidata/kandidatkinju.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva

Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Operativnog tima, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva javne uprave ili putem pošte na adresu:

Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Operativnog tima, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva javne uprave ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo javne uprave
Rimski trg, br. 45
81 000 Podgorica
sa napomenom: „kandidat za Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu“

ili na e-mail adresuarhiva@mju.gov.me, upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mju.gov.me objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/članice Operativnog tima, u skladu sa ovim pozivom, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Prijedlog za članove/članice Operativnog tima biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo će u roku od pet dana od dana objavljivanja liste kandidata, za članove Operativnog tima predložiti kandidate za koje je dostavljeno najviše blagovremenih i potpunih prijedloga nevladinih organizacija u odgovarajućem području djelovanja u skladu sa ovim pozivom i u skladu sa članom 5 Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za članstvo u Operativnom timu, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: marija.jankovic@mju.gov.me

Broj: 01-006/18-3074
Podgorica, 10. jul 2018.