Ministarstvo javne uprave nastavlja organizaciju konsultativnih sastanaka sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja obaveza za naredni ciklus sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Crnoj Gori i kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana (NAP).

Održavanje konsultativnih sastanaka je prilika da se afirmišu nove ideje, predlozi  oblasti i aktivnosti kojima će biti ostvaren doprinos prioritetima i težnjama građana u odnosu sa donosiocima odluka, korišćenju moći novih tehnologija kako bi javna uprava bila efikasnija i odgovornija, te koje će doprinijeti održivoj i inkluzivnijoj zajednici, kao i boljoj saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva i poslovnog sektora.

Ukoliko želite da budete ko-kreator u procesu konsultacija i/ili imate pitanja u vezi ovog postupka možete  nam pisati putem e-maila: marija.jankovic@mju.gov.me

Po iskazanom interesovanju, kontaktiraćemo vas radi zakazivanja konsultativnog sastanka

U prethodnom periodu urađeno je sljedeće:

-Objavljen je Javni poziv za preliminarne konsultacije o novom Nacionalnom akcionom planu, koji je bio otvoren od 26. oktobra do 20. novembra 2021. godine. O sprovedenim konsultacijama objavljen je Izvještaj, a pristigli komentari i predlozi proslijeđeni su institucijama koje su nadležne za njihovo rješavanje u cilju zauzimanja stava povodom datih NVO predloga.

-Održana je online diskusija sa NVO predstavnicima o učincima javne uprave u prethodnom periodu realizacije POU inicijative u dijelu transparentnosti realizacije ciklusa javnih politika, 22. novembra 2021. godine. Online diskusija je održana uz podršku organizacije NDI.

-Organizovan je niz sastanaka sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja obaveza za naredni ciklus sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Crnoj Gori i kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana (NAP). Poziv je od 21. decembra 2021. godine otvoren za sve zainteresovane aktere.

-Objavljen je online upitnik za građane kako bi imali priliku da iskažu svoje stavove i predloge.

-Pripremljena je Informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori– presjek stanja, koju je Vlada usvojila na sjednici održanoj 3. marta 2022. godine.

-Objavljen je Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o Operativnom timu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori koji je otvoren od 6. do 27 juna. 2022. godine.

-Održana je konferencija „Crna Gora i Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) – Vrijeme za akciju“, koju je organizovao Nacionalni demokratski institut (NDI), 7. juna 2022. godine.

Kalendar aktivnosti možete pogledati ovdje

***Kalendar aktivnosti može biti dopunjen u dijelu planiranih aktivnosti.

Proces konsultacija u izradi NAP-a sprovedi se u skladu sa standardima koje je propisao Sekretarijat POU-a u odnosu na:

-dijeljenje relevantnih informacija sa zainteresovanim subjektima,
-kreiranje prostora za dijalog i saradnju i
-osiguranjem zajedničkog vlasništva nad dokumentom kroz zajedničko odlučivanje o preuzimanju prethodno usaglašenih obaveza.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih subjekata biće razmatrani sa fokusom na identifikovanje obaveza i procjeni njihove praktično-političke sprovodivosti u skladu sa potrebama ciljnih grupa.

                                                             ***
Partnerstvo za otvorenu upravu je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se ovoj inicijativi pridružila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala Deklaraciju o otvorenoj Vladi.
Partnerstvo za otvorenu upravu čine 78 zemalja i 76 lokalnih samouprava, koje predstavljaju više od dvije milijarde ljudi zajedno s hiljadama organizacija civilnog društva. Zajedno su kreirali preko 4000 reformi javnih uprava, od kojih je značajan dio pokazao veliki uticaj.

 Ključne teme kojima se bave članice inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu su: antikorupcija, kreiranje politika u saradnji sa potrebama građana, digitalna uprava, otvoreno pravosuđe, građanski aktivizam i širenje građanskog prostora, rodna ravnopravnost i inkluzivnost. Cilj je kroz međusektorsku saradnju dostići nove nivoe otvorenosti javne uprave.