Proces konsultacija sa civilnim društvom u izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori za period 2018-2020. (NAP) sproveden je u skladu sa standardima koje je propisao Sekretarijat Partnerstva za otvorenu upravu u odnosu na dijeljenje relevantnih informacija sa zainteresovanim subjektima, kreiranje prostora za dijalog i saradnju za izradu NAP-a i osiguranjem zajedničkog vlasništva nad dokumentom kroz zajedničko odlučivanje o preuzimanju prethodno usaglašenih obaveza.

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/2018), a na osnovu Javnog poziva koje je objavilo Ministarstvo javne uprave, sprovedena je javna rasprava o Nacrtu nacionalnog akcionog plana u trajanju od 20 dana.

Izvještaj o održanoj javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

Pregled predloga članova-ica Operativnog tima o obavezama i aktivnostima za dvogodišnji NAP možete pogledati ovdje.

Na portalu eUprave kreirana je posebna online forma PREDLOŽI ZA OTVORENU UPRAVU! kako bi građani mogli  dali svoje predloge i ideje kako unaprijediti transparentnost u javnoj upravi i kvalitet javnih usluga.

Pogledajete sugestije građana.

Kreiranje portala www.otvorenauprava.me omogućilo je pravovremeno informisanje, konsultovanje i uključivanje zainteresovane javnosti u proces izrade NAP-a, i to redovnim objavljivanjem novosti i povezanih materijala. Putem portala omogućena je direktna komunikacija sa građanima i svim zainteresovanim subjektima kako u fazi pripreme NAP-a, tako i u fazi sprovođenja, izvještavanja i evaluacije.

Operativni tim održao je 3 sjednice radi raspravljanja, usaglašavanja i nadgledanja procesa razvoja NAP-a.