Ko-kreiranje Nacionalnog akcionog plana 2023- 2025.

 

Proces konsultacija u izradi NAP-a sprovedi se u skladu sa standardima koje je propisao Sekretarijat POU-a u odnosu na:

 • dijeljenje relevantnih informacija sa zainteresovanim subjektima,
 • kreiranje prostora za dijalog i saradnju i
 • osiguranjem zajedničkog vlasništva nad dokumentom kroz zajedničko odlučivanje o preuzimanju prethodno usaglašenih obaveza.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih subjekata se razmatraju sa fokusom na identifikovanje obaveza i procjeni njihove praktično-političke sprovodivosti u skladu sa potrebama ciljnih grupa.

Prikaz realizovanih aktivnosti:

1. U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u oktobru 2021. godine je objavilo Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori.

Konsultativni postupak je predstavljen kao prilika da se afirmišu nove ideje i predlozi oblasti i aktivnosti kojima će biti ostvaren doprinos prioritetima i težnjama građana u odnosu sa donosiocima odluka, korišćenju moći novih tehnologija kako bi javna uprava bila efikasnija i dogovornija, te koje će doprinijeti održivoj i inkluzivnijoj zajednici, kao i boljoj saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva i poslovnog sektora.

Nakon završenih preliminarnih konsultacija objavljen je izvještaj na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija

Predloge NVO Institut alternativa možete pogledati ovdje.
Odgovor organa Službeni list Crne Gore možete pogledati ovdje.
Odgovor Uprave javnih radova možete pogledati ovdje.

2. Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa Nacionalnim Demokratskim Institutom (NDI) organizovalo je online diskusiju sa nevladinim organizacijama na temu „Ko-kreiranje javnih politika i usluga za građane“

Teme kojima su se učesnici diskusije bavili su:

 • Otvorenost javne uprave sa fokusom na objavu informacija i otvorenost podataka
 • Kvalitet konsultativnih procesa tokom kreiranja javnih politika
 • Princip odgovornosti u javnoj upravi
 • Komunikacija sprovođenja inicijative Parnestvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori

Cilj rada je bio dobijanje relevantnih podataka i informacija koje će biti korišćene kao input za izradu novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori, u dijelu koji se tiče transparentnosti rada javne uprave.

3. Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija organizovalo je i niz intervjua sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja obaveza za naredni ciklus sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Crnoj Gori i kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana (NAP). LINK

Poziv je bio otvoren za sve zainteresovane strane, a ciljani pozivi su bili poslati na više adresa organa državne uprave i organizacija civilnog društva. U nastavku je dat pregled predloga i komentara institucija i organizacija koji su se odazvali pozivu.

Predloge NVO CRNVO možete pogledati ovdje.

Predloge NVO Centar kreativnih vještina možete pogledati ovdje.

Predloge NVO Agencija za lokalnu demokratiju možete pogledati ovdje.

Predloge NVO Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore možete pogledati ovdje.

Predloge Agencije za sprečavanje korupcije možete pogledati ovdje.

Predloge Privredne komore možete pogledati ovdje.

Predloge Generalnog sekretarijata Vlade možete pogledati ovdje.

 

4. Za građane je pripremljen poseban upitnik https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk   kako bi i u toj formi mogli da iskažu svoj stav o obavezama i aktivnostima koje mogu doprinijeti većem učešću građana u proces donošenja politika, boljoj komunikaciji organa uprave i građana, rješavanju konkretnih problema sa kojima se građani suočavaju na lokalnom ili širem nivou, da ukažu na potrebu mijenjanja određene usluge koju uprava pruža i/ili kreiranja nove i slično.

Odgovore građana možete pogledati ovdje.

5. Pripremljena je Informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori- presjek stanja, koju je Vlada usvojila na sjednici održanoj 3. marta 2022. godine. LINK

6. Objavljen je Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o Operativnom timu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori koji je bio otvoren od 6. do 27 juna. 2022. godine: LINK

Objavljen je Izvještaj o sprovedenim konsultacijama- https://www.gov.me/dokumenta/01059b01-cdfd-4029-be18-cb08e5e27073

Predloge NVO Institut alternativa možete pogledati ovdje.

Predloge NVO Građanska alijansa možete pogledati ovdje.

Bilješke sa radionice koju je organizovao NDI u saradnju sa Ministarstvom možete pogledati ovdje.

7. Održana je konferencija „Crna Gora i Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) – Vrijeme za akciju“, koju je organizovao Nacionalni demokratski institut (NDI), 7. juna 2022. godine: LINK

8. Ministarstvo javne uprave organizovalo je konsultativni sastanak o nacrtu Odluke o Operativnom timu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori. Cilj sastanka je bio definisanje strukture Operativnog tima, za koju je ocijenjeno da treba da bude odraz principa inkluzivnosti, a funkcije Operativnog tima da mu omoguće potreban uticaj, efikasnost i vidljivost u sprovođenju POU inicijative. Učesnici sastanka su ocijenili da je važno postići novi nivo transparentnosti i intenzivniju saradnju sa različitim sektorima i građanima.

Sastanku su prisustvovali:

   • Bogdan Pipović, NVO Juventas
   • Aida Petrović, NVO Crnogorski ženski lobi
   • Pavle Ćupić, NVO Građanska alijansa
   • Petar Knežević, NVO CRNVO
   • Sara Nikčević, NVO Centar za ženska prava
   • Biljana Božić, Agencija za SPI i zaštitu ličnih podataka
   • Maka Mashveliani, NDI
   • Sara Čabarkapa, NDI
   • David Vukićević, NVO Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore
   • Miodrag Vujović, NVO KOD
   • Teodora Gilić, CeMI

 

9. Ministarstvo javne uprave je nastavilo organizaciju konsultativnih sastanaka sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja obaveza za naredni ciklus sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Crnoj Gori i kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana (NAP).

U nastavku je dat pregled predloga i komentara organizacija koji su se odazvali pozivu.

Predloge UNDP možete pogledati ovdje.

Predloge NVO Green Home možete pogledati ovdje.

Predloge NVO MOACG možete pogledati ovdje.

Predloge NVO Spektra možete pogledati ovdje.

 

10. Ministarstvo javne uprave  je uz podršku NDI pokrenulo aktivnosti na ažuriranju sajta otvorenauprava.me.

11. Ministarstvo javne uprave je uz podršku NDI iniciralo aktivnosti za angažovanje eksternog konsultanta za pripremu nacrta novog Nacionalnog akcionog plana.

12. Ministarstvo javne uprave je organizovalo je niz sastanaka radi razmatranja dobijenih predloga u toku dosadašnjeg konsultativnog postupka o novom Nacionalnom kacionom planu za sprovođenje POU inicjative u CG.

Razmatrani su predlozi koji se odnose na politike i nadležnosti iz organizacionih jedinica Ministarstva javne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Agencije za sprečavanje korupcije, Uprave za ljudske resurse, Službenog lista Crne Gore, kao i Zajednice opština.

Cilj sastanaka je obezbjeđenje potrebnog kvaliteta novog Nacionalnog akcionog plana i sticanje osjećaja vlasništva kod institucija u odnosu na kasniju realizaciju mjera i aktivnosti, te doprinos poštovanju principa transparentnosti i inkluzivnosti u realizaciji POU inicijative.

 

 


Ko-kreiranje Nacionalnog akcionog plana 2018-2020.

Proces konsultacija sa civilnim društvom u izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori za period 2018-2020. (NAP) sproveden je u skladu sa standardima koje je propisao Sekretarijat Partnerstva za otvorenu upravu u odnosu na dijeljenje relevantnih informacija sa zainteresovanim subjektima, kreiranje prostora za dijalog i saradnju za izradu NAP-a i osiguranjem zajedničkog vlasništva nad dokumentom kroz zajedničko odlučivanje o preuzimanju prethodno usaglašenih obaveza.

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/2018), a na osnovu Javnog poziva koje je objavilo Ministarstvo javne uprave, sprovedena je javna rasprava o Nacrtu nacionalnog akcionog plana u trajanju od 20 dana.

Izvještaj o održanoj javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

Pregled predloga članova-ica Operativnog tima o obavezama i aktivnostima za dvogodišnji NAP možete pogledati ovdje.

Na portalu eUprave kreirana je posebna online forma PREDLOŽI ZA OTVORENU UPRAVU! kako bi građani mogli  dali svoje predloge i ideje kako unaprijediti transparentnost u javnoj upravi i kvalitet javnih usluga.

Pogledajete sugestije građana.

Kreiranje portala www.otvorenauprava.me omogućilo je pravovremeno informisanje, konsultovanje i uključivanje zainteresovane javnosti u proces izrade NAP-a, i to redovnim objavljivanjem novosti i povezanih materijala. Putem portala omogućena je direktna komunikacija sa građanima i svim zainteresovanim subjektima kako u fazi pripreme NAP-a, tako i u fazi sprovođenja, izvještavanja i evaluacije.

Operativni tim održao je 3 sjednice radi raspravljanja, usaglašavanja i nadgledanja procesa razvoja NAP-a.