Deklaracija Partnerstva za otvorenu upravu

Septembar 2011.

Kao članice Partnerstva za otvorenu upravu koje se zalažu za načela sadržana u Opštoj Deklaraciji o ljudskim pravima, Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije i drugim  relevantnim međunarodnim instrumentima vezanim za ljudska prava i dobro upravljanje:

Znamo da ljudi širom svijeta zahtijevaju više otvorenosti u organima javne uprave. Oni zahtijevaju veće učešće građana u javnim poslovima i traže načine kako bi njihove vlade bile transparentnije, responzivnije, odgovornije i efikasnije.

Svjesni smo da su zemlje u različitim fazama napora za promovisanje otvorenosti uprave, te da svako od nas slijedi pristup koji je u skladu s našim nacionalnim prioritetima, okolnostima i težnjama naših građana.

Prihvatamo odgovornost da iskoristimo ovaj istorijski trenutak kako bismo jačali svoju predanost promovisanju transparentnosti, borbi protiv korupcije, osnaživanju građana i korišćenju moći novih tehnologija kako bi uprava bila efikasnija i odgovornija.

Zalažemo se za vrijednost otvorenosti u saradnji s građanima zarad poboljšanja usluga, upravljanja javnim resursima, promovisanja inovacija i stvaranja sigurnijih zajednica. Prihvatamo načela transparentnosti i otvorene uprave s ciljem postizanja prosperiteta, blagostanja i ljudskog dostojanstva u našim zemljama i u sve povezanijem svijetu.

Zajedno, izražavamo opredijeljenost za:

Povećanje dostupnosti podataka o aktivnostima uprave: Vlade skupljaju i skladište podatke u korist građana i stoga oni imaju pravo da traže informacije o njihovim aktivnostima. Obavezujemo se na promovisanje boljeg pristupa podacima i objavljivanje informacija o aktivnostima državnih organa na svim nivoima. Obavezujemo se da ćemo povećati napore za sistemsko prikupljanje i objavljivanje podataka o budžetskim troškovima i obavljanju poslova najvažnijih javnih usluga i aktivnosti. Obavezujemo se na proaktivno i pravovremeno pružanje informacija od opšteg značaja, uključujući neobrađene podatke, u oblicima koje javnost može lako pronaći, razumjeti i koristiti, i u oblicima koji olakšavaju njihovo ponovno korištenje. Obavezujemo se na pružanje pristupa djelotvornim pravnim lijekovima kada su podatak ili odgovarajuća evidencija nepropisno uskraćeni. Prepoznajemo važnost otvorenih standarda za bolji pristup javnim podacima civilnom društvu, kao i za olakšavanje interoperabilnosti informacionihsistema Vlade.

Podrška učešću javnosti:Cijenimo javno učešće svih građana, ravnopravno i bez diskriminacije, u procesima donošenja odluka i oblikovanja politika. Javni angažman, uključujući punopravno učešće žena, povećava efikasnost  organa javne uprave koja imaju korist od znanja, ideja i sposobnosti ljudi da osiguraju nadzor. Obvezujemo se na transparentnije oblikovanje politika i donošenje odluka, stvaranjem i korišćenjem kanala za prikupljanje povratnih informacija i produbljivanjem učešća javnosti u razvoju, praćenju i vrednovanju aktivnosti Vlade. Obavezujemo se na zaštitu sposobnosti neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva da djeluju u skladu s našim opredjeljenjima za slobodu izražavanja, udruživanja i mišljenja. Obavezujemo se na stvaranje mehanizama za omogućavanje bolje saradnje između Vlade i organizacija civilnog društva, kao i poslovnog sektora.

Sprovođenje najviših standarda profesionalnog integriteta u svim segmentima javne uprave: Odgovorna vlast zahtijeva visoke etičke standarde i pravila ponašanja državnih službenika/ca. Obavezujemo se da ćemo imati snažne antikorupcijske politike, mehanizme i prakse koje osiguravaju transparentnost u upravljanju javnim finansijama i nabavkama, te jačanje vladavine prava. Obavezujemo se na održavanje ili uspostavljanje pravnog okvira kako bismo podatke o prihodima i imovini visokorukovodnog kadra učinili javnima. Obavezujemo se na donošenje i sprovođenje pravila za zaštitu zviždača. Obavezujemo se na dostupnost podataka o aktivnostima i efikasnosti mjera borbe protiv korupcije i rada izvršnih tijela, kao i postupaka za pribjegavanje takvim tijelima, poštujući povjerljivost određenih informacija za sprovođenje zakona. Obavezujemo se na jačanje borbe protiv mita i drugih oblika korupcije u javnom i privatnom sektoru, kao i na razmjenu znanja i informacija.

Povećanje pristupa novim tehnologijama u svrhu otvorenosti i odgovornosti: Nove tehnologije nude i nove mogućnosti za razmjenu informacija, učešće javnosti i saradnju. Namjeravamo iskoristiti nove tehnologije kako bismo učinili da više podataka postane javno, na način koji omogućuje ljudima da razumiju što Vlada radi i da mogu uticati na njene odluke. Obavezujemo se na razvoj pristupačnih i sigurnih internetskih prostora kao platformi za pružanje usluga, angažovanje građana, te razmjenu informacija i ideja. Svjesni smo da je pravedan i svima dostupan pristup tehnologiji izazov i obavezujemo se da ćemo tražiti veću internetsku i mobilnu povezanost, kao i težiti prepoznavanju i promovisanju korišćenja alternativnih mehanizama u angažmanu građana. Obavezujemo se na angažovanje civilnog društva i poslovne zajednice radi uočavanja efikasne prakse i inovativnih pristupa za upotrebu novih tehnologija, a u svrhu osnaživanja ljudi i promociju transparentnosti Vlade. Takođe, svjesni smo da bolji pristup tehnologiji podrazumijeva podsticanje Vlade i građana da je upotrebljavaju. Obavezujemo se na podršku i razvoj upotrebe tehnoloških inovacija državnih službenika i građana pod istim uslovima. Takođe, razumijemo da je tehnologija dopuna, a ne zamjena za jasnu, upotrebljivu i korisnu informaciju.

Svjesni smo da je otvorena Vlada proces koji zahtijeva stalan angažman. Obavezujemo se na javno izvještavanje o aktivnostima preduzetim za ostvarenje tih načela, savjetovanje s javnošću o njihovom sprovođenju i modernizovanje naših obaveza u svjetlu novih izazova i mogućnosti.

Obavezujemo se da ćemo biti primjer i doprinijeti unapređenju otvorene Vlade u drugim zemljama dijeleći najbolje prakse i znanja i dobrovoljno ispunjavajući obaveze izražene u ovoj Deklaraciji. Naš je cilj podsticati inovacije i brz napredak, a ne određivati standarde kao preduslove za saradnju, pomoć ili rangiranje zemalja. Ističemo važnost promovisanja otvorenosti i sveobuhvatnog pristupa, te dostupnosti tehničke pomoći za podršku izgradnji kapaciteta i institucija.

Obavezujemo se da ćemo usvojiti ova načela u svojem međunarodnom angažmanu i podsticati globalnu kulturu otvorene Vlade, koja osnažuje građane i promoviše ideale otvorene Vlade 21.vijeka.