13. februara 2012. godine Crna Gora je postala članica POU inicijative.

Formiran je prvi Operativni tim i izrađen prvi Akcioni plan.

2014. godine za kampanju učešća građana u borbi protiv sive ekonomije „Budi odgovoran“, koja je razvijena u okviru akcionog plana za OGP, Crna Gora je osvojila zlatnu nagradu (drugo mjesto) OGP u konkurenciji najboljih projekata iz 33 zemlje svijeta koji afirmišu uključivanje građana u javne politike.

2015. godine formiran je novi Operativni tim, na osnovu Odluke o obrazovanju Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu („Službeni list CG“, br. 31/15).

2018. godine formiran je treći Operativni tim je bio formiran u skladu sa Odlukom o obrazovanju i sastavu Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18). Nakon konstituisanja 42. Vlade Crne Gore i donošenja nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, shodno utvrđenim organima državne uprave i upravnim oblastima za koje su isti osnovani, bilo je neophodno imenovati nove predstavnike organa državne uprave u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu. Vlada Crne Gore je na sjednici od 22. jula 2021. godine, donijela Odluku o izmjeni i dopunama odluke o obrazovanјu i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 93/21).

2018. godine donijet je novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori.

U izradi NAP 2018- 2020. vodeću ulogu je imao Operativni tim sastavljen od predstavnika Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora za oblasti: poboljšanje javnih usluga, povećanje javnog integriteta, efikasnije upravljanje javnim resursima, uspostavljanje sigurnijih zajednica i povećanje odgovornosti kompanija. Od strane UNDP Programa u Crnoj Gori pružena je ekspertska podršku izradi NAP-a.

Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2018-2020 obuhvatao je pet obaveza:
• poboljšanje javnih usluga,
• učešće građana,
• povećanje javnog integriteta,
• efikasnije upravljanje javnim resursima i
• pristup informacijama.

2021. godine započet je postupak ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana.
Nakon isteka perioda realizacije Nacionalnog akcionog plana 2018-2020, Ministarstvo javne uprave, je pokrenulo postupak pripreme novog Nacionalnog akcionog plana, sa posebnim osvrtom na oblasti transparentnosti i odgovornosti javne uprave, inovacija, digitalizacije, borbe protiv korupcije, participativne demokratije.

2022. godine započet je postupak formiranja novog Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori.