Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP)

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

"Nastavićemo sa reformom javne uprave, kako bi bila racionalnija, efikasnija i pružala kvalitetne usluge za građane i privredu. To znači – jačanje vladavine prava, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru kao servisu građana."

– Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, 28. novembar 2016.

Ovaj portal je izrađen uz podršku UNDP-a u Crnoj Gori.

U toku procesa izrade Nacionalnog akcionog plana, Operativni tim imao je podršku eksperata UNDP-a, koji su dodatnim sugestijama i predlozima doprinijeli kvalitetu ovog dokumenta i njegovom povezanošću sa ciljevima Ujedinjenih nacija i održivog razvoja.

"Prava demokratija može postojati samo ukoliko se i građani osjećaju i prepoznaju odgovornim i učestvuju u procesu donošenja javnih politika, ali i procesu njihove primjene i vrednovanja rezultata i uticaja politika na njihov svakodnevni život."

— Suzana Pribilović, ministarka javne uprave

Crna Gora u okviru OGP inicijative dodatno ulaže napore da konkretnim mjerama i dosežnim ciljevima unaprijedi transparentnost rada javne uprave i u ciklus kreiranja javnih politika uključi građane.Učešće u OGP inicijativi u narednom periodu, usmjeravamo na pet ključnih obaveza:

Poboljšanje javnih usluga
Učešće građana
Povećanje javnog integriteta
Efikasnije upravljanje javnim resursima
Pristup informacijama

Pišite nam ukoliko imate neko pitanje, predlog ili ideju u vezi sa Partnerstvom za otvorenu upravu u Crnoj Gori.

U ime države Crne Gore, Partnerstvo za otvorenu upravu vodi Ministarstvo javne uprave.